Аргалиин дабаанай саана, Агаһаа Шэтэ руу ошодог ехэ харгын зүүн тээхэнэ, «Кочевник» гэһэн этнокомплексдо августын 6-да «Агын хониной мяхан шулуун дээрэ «Хорхог-2022» наадан эмхидхэгдэбэ.

Эдеэ хоолой энэ наадан аяншалгын һалбарида Оросой эрхим үйлэ ушар гэжэ нэрлэгдэһэн, энэ удаа хоёрдохёо үнгэргэгдөө. Нёдондо ковид үбшэнэй дэлгэрһэн ушараар хойшолуулагдажа, оройшог, намарай ольбоной унаһан хойно, анха түрүүшынхеэ эмхидхэгдэхэдээ, олоной һонирхол татаа бэлэй. Тиимэһээ Хорхогой наадан хадаа юун гээшэб гэжэ хүн зон мэдэхэ болонхой, хабаадагшад дүршэл абаһан, һур харбагшад, һээр шаагшад, шагай наадагшад мүрысөөндэ бэлдэжэ, юрын аяншалагшадшье һонирхожо – мүнөө жэл бултал хүлеэжэ байгаа бшуу. Нааданда ерэгшэд бууза хэжэ туршаа, хуушан монголоор бэшээ, үйһөөр бүтээлнүүдые урлаа гээд лэ олон талмайнууд хүдэлөө, хабаадагшад олон, аяншалагшад, харагшадшье олон, хүхюутэй зугаатай, хүн бүхэнэй бэеэ һамааруулхаар һайндэр болоо. 

Хони гаргажа, хорхог бэлдэхэ мүрысөөнэй илагшад Дулдаргын аймагай Шандали нютагай Цырен ба Цыцыгма Бороевтоной гэр бүлэ болоо.

Цырен ба Цыцыгма Бороевтон.

 

Илагшадта дамжуулгын кубок, мүнгэн шан, 20 литрэй тогоон болон «Тамга» эмхиһээ электростанци барюулагдаа. Хоёрдохи һуурида Могойтын аймагай Ага-Хангил нютагай Болот Дондоков ба Жаргалма Нимаева гараһан байна. Агын аймагай Һүдэнтын Мунко ба Дарима Жалсаповтан гурбадахи болоо.

Һур харбалгада бүхыдөө 108 тамиршад эрхимүүдээ элирүүлжэ, илагшад Соёлма Цырендоржиева, Насан Намсараев, Доржи Баясхаланов; ластии мэргэнүүд Доржи Баясхаланов, Лыгжима Сосорова, Соёл Дугаров; эрхим баршад Баир Чимитов, Дарма Ринчинов болоо. Харин абарга мэргэшүүлэй солодо Марина Тучинова, Бальжинима Багдаев хүртэһэн байна. 

Һээршэд олоной урда гаража, һээр шааха элдэб дүрэнүүдые харуулжа, сугларагшадые хужарлуулаа. Һээр шаагшадай можонуудай хоорондо дүнгүүд татагдажа, Ага-Хангилай «Бүргэд» можо эрхимлэбэ. Хоёрдохи сагаан-уулынхид болоо, харин Ага-Хангилай аха дүүнэр Митуповууд гурбадахи һуурида хүртэһэн байна.

Шагай наадаар абарга илагшын солодо Батор Цыденжапов, эхэнэрнүүдэй хоорондо Соёлма Цырендоржиева гэгшэд хүртөө. 

«Амар сайн» театрай артистнар аялга һайхан дуу хатараараа хэмжээ ябуулгые шэмэглээ.

 

Д.ДАШИБАЕВА.

Долгорма ДАШИНИМАЕВАГАЙ фото-зурагууд.

You have no rights to post comments