Ага тосхоной уран урлалай байшан соо Ага нютагаймнай үзүүр хүбүүдэй нэгэн Дамбинима Цырендашиевай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан «Хизааргүй алас руу дабшалтын замаар» гэһэн үдэшэ, мүн «Гомбын хамба» номтойнь танилсуулга үнгэргэгдөө.

 

Энэ хүнэй нэрэ тойрогой түүхэдэ алтан үзэгүүдээр бэшээтэй. Баранда мэдээжэ «Сүүгэлэй дасан», «Жимбаа хамба», «Сэмүүн саг», мүн хүүгэдэй уншаха «Алтан хараасгай», «Гунигтай гурбан уулзалга» номууд зохёохы шадабарииень гэршэлнэ. Дамбинима Цырендашиев тойрогой уран урлалай байшанай түрүүшын хүтэлбэрилэгшөөр ба түүхын, соёлой хүшөөнүүдые хамгаалгын таһагые даагшаар ажаллаһан. Эндэhээл Сүүгэлэй дасанай түүхээр hонирхожо эхилhэн. Номууд соогоо нютаг оронойнгоо, арадайнгаа, үе сагайнгаа шэнжэ түхэлые харуулжа шадаhан. Дамбинима Цырендашиевич нэрлэгдэһэн номуудаа сэбэр буряад хэлэн дээрэ найруулжа, ерээдүйн угсаатандаа тон hайн жэшээ харуулаа.

Тэрэ олон жэл соо Сүүгэлэй дасан тухай баримтануудые бэдэржэ, Агын тойрогой Захиргаанай дэмжэлтээр «Сүүгэлэй дасан» номоо 2006 ондо хэблүүлһэн. 2010 ондо «Сэмүүн саг» гэжэ удаадахи номойнь гол материалнууд суглуулагдаад байгаа. Теэд Дамбинима Цырендашиевич энэ номоо хаража үрдеэгүй. Суглуулһан гар бэшэгыень Цыцыгма басаганиинь нарин нягтаар бүридхэн, ном болгожо хэблүүлһэн.

19-дэхи хамба лама Жамбалдоржо Гомбоев СССР гүрэнэй Буддын шажантанай бүлгэм 20 гаран жэл толгойлhон. 20-дохи зуун жэлэй шэрүүн жэлнүүдтэ шажан hэргээжэ, залуу ламанарые хүмүүжүүлжэ, шажанай уг таhалдуулангүй, бүмбэрсэг дэлхэйн алишье арад түмэнэй амгалан байдалай тула холын оронуудай санаартаниие нэгэдүүлжэ шадаһан. Хамба лама гэгээн Бакула римбүүшые, үндэр түрэлтэ Далай ламые СССР гүрэн урижа ерүүлээ.

Ном 10 хубитай. Энэ ном соо хамбын хажууда тулга, буян, нүгэл номнолсоhон ламанарай намтар ороо. Забайкалиин хизаараар дид хамба Дондукбаев Цырен лама, Агын дасанай шэрээтэ Бадма ламхай Жамбалдоржо Гомбоев хамбын СССР гүрэнэй буддын шажанай хэрэгтэ оруулhан хубита тушаа хөөрэжэ үгөө. Сүүгэлэй дасанай шэрээтэ ябаhан Чимитдоржи Дугаржапов, Жамбалдоржо Гомбоев хамбын шаби, багша тухайгаа дулаахан үгэнүүдээр дурсаһан байна.

You have no rights to post comments