Рихын үедэ бэеэ аршаанлаха, буянда хүртэхэ дуратайшуул жэл бүри олон болоһоор. Байгша оной намар бидэ Рихын үедэ 86 наһатай Содномдаржаагай Хандсүрэн эгэшэтэй Алханада танилсаһан байнабди.

- Хандсүрэн эгэшэ, Та хаанахи болонобта?

- Би Дорнод аймагай Баян-Уул нютагта түрэһэнби. Тэндэ арбан жэлэй дунда һургуули түгэсхөөд, Улаан-Баатарта мэргэжэлтэй боложо, ажал хэһэн намтартайб. Хүгшэн абатамни Агын аймагай Гүнэй нютагай байһан, нагаса абатамни Дулдаргын аймагай Ара-Элеэдэ ажаһуужа, Энгидэй мүрэнэй эрьеэр нютагжаад, Монгол руу гараһан юм.

- Таниие иимэ үндэр наһатай гэхээршье бэшэ, сэбэр сэмсэгэр ябаналта.

- Түрэл нютагаймнай аршаантай уһан, хада уула, бурхад, элинсэг хулинсагнай ходо харалсажа ябана гэжэ һанадагби. Минии хоёр талын аба эжынэр булта ута наһа наһалһан, ерэ гараһаншье юм. Буянтай, бурхантай Алхана уулын гороо, аршаанай аша туһань ехэ даа. Рихын үедэ аршаамнай эм боложо, наһа ута, бэе элүүр болгодог. Би мүнөө ная гараһаншье һаа, Алханаяа үшөө хэды дахин гороолхоб гэжэ этигэнэб (энеэнэ).

Минии аба эжын үедэ эдеэ хоол бодото байгаалиин (натуральные) байгаа ха юм. Мүнөө тиимэ юумэнэй үсөөн болоо хадань витамин, бад гэһэн нэмэри хоол эдихэ хэрэгтэй гэжэ һанагшаб, жэшээнь, «Сибирское здоровье» г.м. Тиигэбэл аба эжынэрһээ үшөө ута наһа наһалха ха гүб гэжэ бодогшоб.

- Алханын Ехэ гороодо оло дахин ябаһан гүт?

- Баасанхүү дүү басагантаяа 17 жэлэй туршада Монгол оронһоо зун бүри Ехэ гороодо ерэдэгбди. Мүнөө жэл Шэнэхээнһээ танил нэгэ һамган ерээ. Энээгүүр байһан үетэн нүхэд, түрэл гарал булта суглараад, хорёод хүн боложо, сентябриин 13-да Ехэ гороо эхилхэбди. Юундэ 13-даб гэхэдэ, монгол зурхайгаар Рихэ сентябриин 13-да эхилээд, сентябриин 20-до дүүрэнэ. Ородой литээр Рихэ сентябриин 7-до эхилээд, долоон хоног үргэлжэлхэ гэнэ. Рихын эхилһэн үдэр заабол саһан шуурган болодог, тэнгэриһээ бууһан энэ шииг гол горхониие аршаанлажа арюудхадаг гэжэ ойлгодогби.

- Ехэ гороодо хэды хоног ябадагбта?

- Гурба хоноод, дүрбэдэхи үдэрэй үдэшэ оройхон ерэдэгбди. Суг ябаһан зомни минии ябадалаар ябагша. 18 – тай басаган бэшэ хадаа тулуураа тулаад лэ, аргаахан алхалдагби. Гороодо гарахадаа, үри хүүгэдни хэрэгсээхэ хубсаһа хогшолыемни үргэлөөд ябадаг. Би эрхиеэ баряад лэ, маани уншажа ябадагби.

 

Дэлгэрэнгыгээр 46-дахи дугаарта

You have no rights to post comments