Васса Бабужаповагай оёһон хубсаһанда тааруугаар оруу-лагдаһан буряад үндэһэн хубсаһанай зүйлнүүд жэгтэй гоёор харагдаа бэлэй. Мүнөө иимэ хубсаһа хүн зон үдэр бүри үмдэдэг болоһон, ехэ дэлгэрэнги юм.
   Уран гартан оёдолой түрүүшын алхамууд тухайгаа иигэжэ дурсана: «Дарима эжымни, түрэлхидни бага сага оёдог. Би зүү, утаһа 2-дохи ангиин байхаһаа гартаа баряад, мүнөө болотороо табяагүйб гэхэдэ болохо. Тон түрүүн пупсик гэжэ нааданхайдаа хубсаһа оёжо эхилээб, тиихэдээ наадаха, номоо үзэхэеэ мартадаг һэм. Гурбадахи ангида нүхэд басагадтаа юбкэ оёһон байнаб. Эндэ һая тэрэ үедэ оёһон юбкэеэ олоод хүхибэб. Энеэдэтэйшье, теэд үмдөөд лэ ябадаг байгаалди даа». Оёхо шадабарияа, бэлигээ үргэлжэлүүлжэ, Васса Улаан-Үдын 8-дахи мэргэжэлтэ училищи 1990 ондо дүүргэхэдээ, хүүгэдэй, бүһэтэйшүүлэй болон эхэнэрнүүдэй хубсаһанай оёдолшон гэһэн мэргэжэлтэй гараһан юм. Тиигээд олон эмхинүүдтэ, албангуудта хүдэлһэн. Васса Батожаргаловнагай бүтээлнүүдые сэрэгшэд, МЧС-эй ба полициин албатад, кадедүүд, эмшэд, хасагууд, лётчигууд, УФСИН-ай хүдэлмэрилэгшэд болон юрыншье зон үмдэдэг. Тэдээндэ формо, кительнүүдые, шинельнүүдые оёһон юм.
   Мүнөө дээдэ зэргын уран гартан, дизайнер, эсхэгшэ болон оёдолшон Васса Батожаргаловна хүнһөө захил абахадаа, нарин нягтаар, шанартайгаар оёхые оролдодог. Тиимэһээ үсөөн захил абажа, яарангүйгөөр, тэбдэн мэгдэнгүйгөөр оёдог байна. Васса Батожаргаловна захил хэһэн хүнтэй ямар маягаар оёхоб, ямар зүйлнүүд байхаб, юуень онсолон илгахаар бэ гэжэ зүбшэлсэдэг. Һүүлээрнь хэмжүүрыень абаад, ямар бүд, үнгэ хэрэглэхээр бэ гэжэ дурадхадаг юм. Бэрхэ, дүршэлтэй оёдолшон бүд шэлэхэһээ эхилээд, хубсаһанай газаа түхэл, мүнөө үеын үндэһэн хубсаһанай ямар зүйл буряад маягаар оёһон хубсаһанда харуулхаар бэ гэжэ хубсаһа захигшатай хэлсэдэг. Уран гартан хүнэй хэмжүүр абаад, хэбээр лэ оёод дүүрэнэ бэшэ. Бүтээлынь энэ хүндэ уран һайханай талаар ямараар харагдахаб гэһэн өөрын харасатай байхань лаб бэзэ. Уран гартан гоё һайханиие наринаар ойлгодог мэдэрэлтэй байха гэжэ һанахаар. Иимэл бэлиг Васса Батожаргаловнада байна. Ажалдаа ехэнхидээ энгэр, туруу, бүтүү, хуняаһа г.м. хэрэглэдэг. Захануудыень шэмэглэхэ шэнжэтэй ондо ондоо бүдөөр хүбөөлхэ, жэшээнь, захын, манжедэй хүбөө, үгы һаа энгэрыень онсолон оёхо, али гэбэл «хани» эд нэмэхэ, жэшээнь, хүрин жаккард дээрэ хүрин органза, шифон таараха. Уран гартанай өөрынь дуратай бүд гэхэдэ, жаккард, сатин дотортой үргэн торгон, хилэн, зузаан шифон г.м. болоно. «Зон элдэб захил хэдэг. Олонхи эхэнэрнүүд плати захидаг, би тэдэниие плати-халаад оёхыень үгэдөө оруулхые оролдодогби, юундэб гэхэдэ тэрэ бэедэ зохид, хаанашье, ямаршье ушараар үмдэхөөр, зүүн зүгэй үндэһэн хубсаһанда дүтэрхы юм. Үшөө костюм, пальто, кардиганай захилнууд ородог. Хүн хубсаһа элдэб ушараар захидаг, жэшээнь, хэн бэ даа түрэ хуримда, басагад һургуули дүүргэхэдээ баалда, обоо тахилгада, үргэл мүргэлдэ, али холо ошоходоо, ямар буряад хубсаһатайбибди гэжэ харуулха зорилготойгоор оюулдаг юм», - гэжэ уран гартан тэмдэглэнэ. Васса Батожаргаловна үндэһэн хубсаһанһаа бүһэтэйшүүлэй, эхэнэрнүүдэй тэрлигүүдые оёдог байна. Ажалгүй нэгэшье байдаггүй, ходол захил орожо байдаг юм.
   Зугаалай нютагай Бабужабай Мункожаргалай (Батожаргал) болон Дамбын Нансалмагай Даримын гэр бүлэдэ Васса басаган түрэһэн намтартай. Нагасанарайнь талаһаа модошо, хүрэл ба гуулин хэбтэ сохидог хоморой уран гартан олон байһан юм. Васса Батожаргаловна иигэжэ хөөрэнэ: «Түрэлнүүдни хэдэн олон хүшөөнүүдые бариһан, дасан дугангуудта юумэ оёһон, Агын дасанай Согшон дуган барилсаһан, Сүүгэлэй дасан заһабарилсаа бэлэй. Би түрэлхидэйнгөө ажалаар омогорхоноб. Цыденжап ахайдаа баяртайб, саг соонь ямар олон залуушуулые дахуулаа, зүб тээшэнь шэглүүлээ гээшэб?! Ахайм байгуулһан «Лотос» эмхи хүдэлһөөр, хүн зондо аша туһатай». Васса Батожаргалавнагай нагасанар гэхэдэ, Ага тосхондо Бабжа-Барас баатарта, Балжан хатанда зорюулһан хүшөөнүүдые, Россиин тон үндэр «Юндэн Шодон» субаргын арсалануудые г.м. бариһан Буряад Уласай суута барималшад, «Лотос» гэһэн уран һайханай мастерской байгуулагшад Догой нютагһаа гарбалтай Цыденжап, Болот Цыжиповүүд болоно.
  Иимэ уг удамтай басаган дуратай ажалдаа талаан бэлигээ улам дээшэлүүлжэ, һанал бодолоо болон хүсэлөө бэелүүлжэ ябана бшуу.

You have no rights to post comments