Агын тойрогой больницын ахамад врач Дамдин Ульзутуевай хэлэһээр, шэнэ оронууд түшэлгэтэй болохо аргатай, тэрэнэй хажуугаар үбшэн хүниие бодхоонгүйгөөр хэрэгтэй газарта абаашахаар сахаригтай. Энэ хадаа зүрхөө үбдэһэн зондо тон тааруу болон эмшэдэй хэжэ байһан арга шанартай болгохо ёһотой. Нэгэ орониинь 120 мянгаад түхэригэй. Оронуудай хажуугаар инфарктын хойшолон усадхаха элдэб хэмжээнэй зөөлэн модульнууд асарагдаа. «Ерэхэ намар ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких) аппарат абтаха түсэбтэй. Энэ аппарат үнэтэй, 2,8 сая түхэригэй юм. 2021 ондо эмнэлгын түрүүшын туһаламжа хүгжөөхэ түсэбэй (һоор нүүдэл маммографтой болохобди. Тэрэ аппарадаар ганса манай аймагай ажаһуугшад бэшэ, хүршэ хэдэн аймагайхид хангагдаха. Тиигэжэ хайшаашье гарангүй, ажаһуугшаднай нютаг дээрээ үзүүлхэ аргатай болохо юм», - гээд Дондок Ульзутуев нэмэнэ.

 

You have no rights to post comments