Энэ конкурсдо хамта 59 бүлэ хабаадаа. Тэдэнэй 10-иинь грантнуудта хүртэбэ. Илагшадай долоониинь Агын аймагай фермернүүд болоно, хоерынь Могойтын болон нэгэниинь Харымай аймагуудта ажаһуудаг.

«Агростартапай» финалистнууд олон хүүгэдтэй айлнууд болоо. Тэдэнэр грантынгаа мүнгөөр малаа олон болгохо болон үбһэ абаха түсэбүүдтэй. «Агростартап» гээшэ 2020 ондо фермер болохоёо шиидэһэн болон үмсын хамһабариин ажахы баридаг зониие дэмжэхэ гэһэн зорилготой түлэблэл болоно.

You have no rights to post comments