Баяр ёһололой хэмжээ ябуулгада хизаарай, тойрогой засагай зургаанууд ажалай түрүүшүүлые амаршалжа, бэлэгүүдээр урмашуулдаг гэжэ мэдэнэбди. Хүдөө ажахын болон буйлуулан болбосоруулгын үйлэдбэриин һайндэртэ ажалша малша зон суглараа. Заншалта суглаанда тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Солбон Цыренов, хизаарай хүдөө ажахын сайд Денис Бочкарёв ба бусад зон хабаадаа. 

Россиин Хүдөө ажахын яаманай алтан медальда хүртэһэн Б.Шойсоронов. Бато ЖАМБАЛОВАЙ фото-зурагууд.  

 

   Тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Солбон Цыренов хүдөө ажахын hайндэрөөр сугларагшадые амаршалжа, хэжэ байһан ажалдань амжалта хүсөөд, хүдөө ажахын байдалаар тобшо мэдээсэл хээ. Тэрэнэй хэлэhээр, тойрогой экономикын хүгжэлтын гол hалбари болохо хүдөө ажахыда анхарал бүри дээшээ байдаг. Байгша ондо шииг хэм соогоо ороhон, мүнгэн зөөриин саг соогоо һомологдоhон ушарhаа хамтын ба таряашанай-фермерскэ ажахынууд хабарайнгаа тарилга, үбhэ сабшалга, таряа хуряалга г.м. ажал хүдэлмэриеэ түсэбтөө хүрэмэ дүүргэһэн байна. Ажалша малша зоной аша оролдолгоор хүдөө ажахын хүдэлмэринүүд саг соогоо эмхи гуримтайгаар ябуулагдаа. 

   Байгша ондо тойрогой хүдөө ажахынхид 4,5 миллиард түхэригэй эдеэ хоол үйлэдбэрилөө. Намартаа 8730 гектар таряаланhаа 12500 тонно ургаса хуряагдаба. Энэ болбол нэгэ гектарhаа 14,5 центнер ургаса хуряагдаба гээшэ. Тусхайлбал, 5681 тонно шэниисэ, 6200 тонно обёос, 80 тонно ешмээн ба 300 тонно тритикале культуранууд хуряагдажа, тоогууд руу оруулагданхай. Хабарай тарилгада хүрэхэ таряанай хүрэнгэ яhала нөөсэлэгдэбэ. Гэхэтэй хамта зунай эхеэр тохёолдоһон ган гасуур Онон голой шадар оршодог хамтын ажахынуудай таряаланда муугаар нүлөөлөө. Тодорхойлходо, «Хүнхэр», «Будалан», «Хүһөөшэ», «Урта» ажахынуудаар ургаса гандаа бшуу. Тиибэшье эдэ ажахынууд фуражаар гүйсэд хангагдаа. Таряа тарижа, баян ургаса хуряаhан хамтын ажахынуудые болон үмсын хэрэг эрхилэгшэдые заабол нэрлэхэ хэрэгтэй: «Победа», «Согто-Хангил» ажахынууд, Сувор Батомункин, Баир Дондоков, Алдар Шойнинов, Баир Сультимов, Доржи Балбаров, Саян Дыжитов, Очир Долсонов ба бусад болоно.

   (Үргэлжэлэлынь 45-дахи дугаарай 4-дэхи нюурта уншахада болохо).

   Эрдэни ЧИМИТДОРЖИЕВ.

You have no rights to post comments