Хамтын болон үмсын ажахынууд хонидоо хайшалжа дүүргээд, үбһэндөө гарахаяа бэлдэжэ эхилээ. Дулдаргын аймагаар ябахадаа, хүдөө ажахын таһагай дарга Доржижаб Бадмаевтай уулзажа, хүдөөгэй байдалаар һонирхообди.

- Доржижаб Банзаракшиевич, мүнөө зун дахяад ган жэл боложо байна. Тариһан орооһото культуранууд хэр зэргэ ганда дайрагдабаб?

- Хизаарай хүдөө ажахын министрэй орлогшо В.Лоскутников Дулдаргын аймаг ерэжэ, «Балжана», «Онон», «Родина» ажахынуудаар ябажа, полинуудые хараа. Халуун наран доро культуранууднай ехээр гандаа. Балжанын таряашадай үтэгжүүлгэ хэрэглэжэ, шэниисэ тариһаниинь, тэсэжэ байна. Бороогой ороо һаа, һэргэхэ гэжэ найданабди. Үтэгжүүлгэ хэрэглэнгүй тариһан таряан муудаа. Һүүлшын мэдээгээр, эдэ үдэрнүүдтэ ороһон бороогой һүүлээр таряалан һэргэхэ ёһотой гэжэ найдагдана. «Родина» ажахыда «Угсаахай» профилакториин хажуугаархи полинууд дээрэ үтэгжүүлгэ хэрэглэгдэһэн. Тиимэһээ шиигээ баряад байжа, таряанай ургасада һайнаар нүлөөлнэ. Зүдхэлиин таряашад Нэршүүһээ 90 тонно обёосой хүрэнгэ абажа таряа һэн. «Онон» ажахынхид Оловяннын аймагай «Улаан Сэсэг» ажахын дэбисхэртэ обёос тариһан байна. Мүнөө жэл үмсын хамһабариин ажахынууд зелёнко ба тэжээлэй: хартаабха ба хапууста ехээр таряа. Жэшээлхэдэ, олзын хэрэг эрхилэгшэ Карпов, Басов гэгшэд 2 ба 10 гектарта хартаабха тариһан.

- Хонидой нооһо хайшалалгын хүдэлмэринүүд тушаа юун гэжэ хэлэхэ байнат?

- Олон хонитой «Родина» ажахыда тус кампани майн 23-да эхилһэн юм. Зүдхэлидэ 23848 толгой хонинһоо нооһон абтаа. «Балжана» ажахыда хони хайшалалга богони болзор соо эмхи гуримтайгаар эмхидхэгдээ. «Онон» ажахыда энэ ажал удаан эхилжэ ядаа. Шалтагынь гэхэдэ, удаан сагта зайн галгүй байгаа бшуу. Үри шэритэй байхадань, саг зуура зайн гал дамжуулагдахаа болиһон байгаа. Эбээрээ хэлсэжэ, асуудалнууд шиидхэгдэжэ, нооһо хайшалалгын ажал һаяын үдэрнүүдтэ түгэсэһэн байна...

 

Дэлгэрэнгыгээр 29-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments