(Үргэлжэлэл. Эхиниинь 28-дахи дугаарай 1-дэхи нюурта).

 

Энэ зунай нооһо хиргалгын хаһа соогуур «Догой» үүлтэртэ ажахы һайн шанартай нооһо абаба.

Үдэ багта нооһо хиргалгын хүдэлмэринүүд түлэгтөө ороод ябаа. Зайн галай хүсөөр хүдэлдэг машинануудай таршаганаан, хонидой маараан - шууяатай, хүймөөтэй. Хайшашад унаһан малгайгаа бодхоохо сүлөөгүй гэхээр хонидые хиргана.

 

Нооһо илгагша И.Даширинчинова.

 

Үзөөн нютагһаа Василий Очировай ба Роза Тобоевагай гэр бүлэ Харганааша 7-дохи жэлээ ерэжэ, хүлһэнэй ажалда ябана. Мүнөө жэл Алёша аша хүбүүгээ асаржа, хони хайшалуулжа һургаба. Харганааша ерэхынгээ урда тээ түрэл Үзөөнэйнгөө, «Балжана» ажахын хонидые хайшалһан байха юм. Эндэ хамтын байрада хэдэн хоногто байрлажа, хони хайшалхадаа, догойнхидто хамһалсана ба өөһэдтөөшье салин олоно. Харганааша ерэхэдээ, өөһэдын хайшатай ерэдэг бэлэй. «Түлбэринь ямар байдаг юм?» гэһэн асуудалда «нэгэ килограмм нооһон 5 түхэригтэ, нэгэ үдэр соо 60 хони хайшалбал, нэгэ толгой эрэ түлгэ үгтэхэ хэлсээн бии» гээд харюусаба. Роза Тобоевагай мэдүүлһээр, хайшын һаатангүй хүдэлбэл, түсэб дүүргэхэ арга байдаг. Дүршэлтэй хайшашад түсэбөө заатагүй дүүргэдэг. Василий Очиров ба Роза Тобоева Үзөөндөө хониндо ябаһан, мүнөө наһанайнгаа амаралтада гаранхайнууд. Зундаа хони хиргалгын ажалда ябажа, нэмэри салинтай болоно бшуу.

Тээ саашаа ябахада, Догойн хонишод Биликто ба Балжад Шагдаровтан хонидые «халуун хүнжэлһөөнь» сүлөөлжэ байгаа. Һүүлдэ мэдэхэдэ, эдэ хонишодой хонид хайшалалгада оронхой байба. Тиимэһээ хонишод өөһэдынгөө буусада ажаллагдадаг хонидые хайшалаа. «Хайшашадай дуталдахада, бидэ хонидоо түргэн хиргахын тула хамһалсанабди. Хонидоо бууса руугаа туужа абаашаад, һөөргөө хайшалхаа ерэхэбди», - гэжэ хонишон Балжад Шагдарова хэлэнэ...

 

 

Дэлгэрэнгыгээр 29-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments