Ушарбай нютагта ажаһуудаг үндэр наһатайшуулай нэгэн, олоной эжы, ажалай ветеран Цыденэй Долгор эгэшэ ерэдээ дүтэлжэ, буянта наһа эдлэжэ ябана.

 

Б.Доржиевагай үри һадаһад Намнанай субаргын дэргэдэ.

 

Тэрэ Социалис Ажалай Герой, суута хонишон ябаһан Бальжима Доржиевагай хоёрдохи үринь юм. Бага наhаниинь гушаад онуудай хамалганай, дайнай үеын бэлэн бэшэ сагуудтай тудаа. Мэдээ орохоһоо хониной маараан соо үндыжэ, эгэшэтэеэ, дүүтэеэ тала дайдаар хони хурьгадые адуулhаар, эжынгээ даажа ябаhан хүшэр ажал хэлсэhээр, арбаадхан наhаниинь үнгэрөөл даа. Дайнай үедэ талха таряанай хоморшье hаань, үмсэдөө малтай ажалша бүхэриг айл сагаан эдеэгээр, мяхаар таhалдаагүй. Гадна тарнаан, тибhэн, жэмэс хүдөөгэй басаганда эгээ hайханаар hанагдадаг. Эжынь үри хүүгэдтэеэ 700-800 гаран эхэ хони ажалладаг һэн. «Отарадамнай метис хонид олон байха. Буряад хонид шэнги зоргоороо бэлшэхэгүй. Халуунда ба хүйтэндэ нэгэ газартаа байшаха. Хойноһоонь туужа, адуулжа ябахаш», - гэжэ Долгор абгай залуу наһандаа мал ажаллаһан тухайгаа дурсан хөөрэнэ. Эхэ хонидынь ехэ һүтэй байха. Зунай сагта хонидоо һаажа, баагаар халитар хээтэй һү Могойто абаашажа тушаадаг байгаа бшуу. Ямаадай һү баһал шэрэдэг байгаа. Хони һаажа, тараг бүрижэ, элдэб янзын эдеэ хоол буйлуулдаг һэн. Хонидой түрэлгэ соогуур эжыгээ дахажа, түрэхэ хонидые һүниндөө манажа, түл абалсаһан. Зундаа эртэ зуһалан, үбэлдөө үбэлжөөн руу зөөдэг байһан. Хонидоо адуулжа ябахадань, хүдөөгэй арьяатан малдань добтолхо даа.

 

Дэлгэрэнгыгээр 25-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments