2002-2004 онуудта музейн хоёр дабхартай байшан баригдажа, 2005 оной февраль hарада ашаглалгада тушаагдаа. Шэнэ байшан Россиин Федерациин Архитекторнүүдэй холбооной гэшүүн Мунко-Жаргал Дылгыржаповай түлэблэлөөр баригдаhан гээшэ.

Мүнөө музейн мэргэжэлтэд түүхын хуудаhа иража, баримтата фильм буулгаhан байна, тэрэнээ олондо дурадхаа. Мүн тиихэдэ «Музей - сокровищница Аги» гэhэн ном хэблэгдээ.

Сенатор Баир Жамсуев үгэ абахадаа: «…Жигжитжаб Доржиевые аха захатан мэдэхэ байха, 30 жэлэй хугасаа соо музей ударидажа, музейн хүгжэлтэдэ горитойхон хубитаяа оруулhан хүн. Энэ хүнэй хэhэн ажал сэгнэшэгүй ехэ юм…» - гэжэ онсо тэмдэглээд, музейн мэргэжэлтэдые ойн баяраарнь амаршалаа.

Агын Буряадай тойрогой Түлөөлэгшэдэй суглаанай түрүүлэгшэ Цырен Цыренов: «Гомбожаб Цыбиковэй нэрэмжэтэ Агын үндэhэтэнэй музей Үбэр Байгалай хизаарай болон Агын Буряадай тойрогой дэбисхэр дээрэхи бүхы музейнүүдэй түб гэхэдэ, алдуу бэшэ. Музейн мэргэжэлтэдэй ашаар зон түүхэеэ, ёhо заншалаа мэдэхэ болоно», - гээд тэмдэглээ. 

Мүнөөдэрэй байдалаар, музейн мэргэжэлтэд хэдэн шэглэлээр бэдэрэлгын болон эрдэмэй, шэнжэлэлгын ажал ябуулдаг. Музейн экспонадуудай, эндэ бүридхэгдэhэн баримтануудай hургуулиин үхибүүдтэ, мүн бүдүүн зондо хэрэгтэй боложол байдагынь эли.

Валентина ЦЫРЕНЖАПОВА.

 

You have no rights to post comments