«Энхэ элүүрые хамгаалга» гэһэн үндэһэн түлэблэлэй шугамаар Агын больницада эмнэлгын түхеэрэлтэнүүд, авто-унаанууд абтаха. Ага тосхоной Западный хотондо барилдаанай байшанай барилга үргэлжэлхэ. «Алтаргана» нааданай урда тээ тосхоной байгаалиин музейн байшанай нюур тала һэльбэн шэнэлэгдэхэ, Дулдаргада «Чебурашка» хүүгэдэй сэсэрлигтэ залгалаа байшан, Будалан, Нуринск һуурингуудта тамирай талмайнууд түхеэрэгдэхэ бшуу. Ага, Шэнэ Орловск, Могойто тосхонуудай, Амидхааша, Дулдарга һуурингуудай дэбисхэр дээрэ ниитэ зоной ябадаг газарнууд болбосон түхэлтэй болгогдохо бшуу.

You have no rights to post comments