Монгол литээр, зунай эхин һарын 15-ай үдэр Бурхан багша энэ юртэмсэдэ мүндэлһэн, гэгээрһэн, мүн нирваан олоһон байна. Энэ үдэрые Бурхан багшын Ехэ Дүйсэн үдэр гэжэ хэлэхэ. Энэ һарада хэһэн буян болон нүгэлтэй ябадалнууд хэдэн мянгаар олошордог.
   Тиимэһээ Буянта һарада Бурхан багшадаа мүргэжэ, тарни уншаха, гороо хэхэ хэрэгтэй, һунажа мүргэбэл, һайн. Эдэ бүхы һайн үйлэнүүднай 100000 дахин үрэжэхэ гэхэ. Гадна Буянта һарын туршада бэеэ нарилжа, мяха эдихые тэбшэхэһээ гадна архи тамхи хэрэглэнгүй, нүгэлтэ үйлэ тэбшээд, ядаһан тулиһан зондо туһалаад, буянта үйлэ сэдьхэжэ ябабал, һайн гэдэг шуу.
   Дарима БАЗАРОВА.

You have no rights to post comments