Догой һууринай Үрөөнэй нютагай «Үлзы» ТОС-ой гэшүүд зоной амарха, бэеэ һорихо аятай зохид булан түхеэржэ байна. Тэндэ Үрөөнэйн зон буряад арадайнгаа наада эмхидхэдэг болохо юм. Сагаан-Уулын «Баруун хотон» ТОС-ой гэшүүд санитарна сэбэрлэлгын ажалда хабаадахаһаа гадна шажанай талаар ехэ ажал бүтээгээ. ТОС-ой уран гартай оёдолшод шажанай зүйлнүүдые (бадан, жалсан, лабри) оёжо, Сүүгэлэй дасанда бэлэг бол-гон үргэһэн байна. Дунда һургуулияа 40 жэлэй саада тээ дүүргэһэн эрхэтэд Намнанайн субарга заһабарилаад шэрдэжэ, шэнэ түхэлдэнь оруулаа. 

Могойто тосхоной ажаhуугшадай нобшоо хаядаг газарта мүнөө хабартаа горитойхон ажал хэгдэнэ. Тосхоной толгойлогшо Чингис Дугаровай хэлэһээр, жэл бүри эндэ ажал хээгүйдэнь нобшын газар заха хизааргүй үргэдэжэ, үзэмжэгүй байдал үзүүлнэ бшуу. Тосхоной зүүн бэедэ оршодог нобшын газарhаа саарhан, целлофан пакедүүд, эдеэ хоолой үлэгдэлнүүд hалхинда туугдан, тала дайдаар таража, байгаали бузарлана. Хойшоо Зугаалай, Хара-Шэбэр, урагшаа Сагаан-Уула, Харганааша нютагууд руу ошодог харгыгаар таран хиидэнэ. Нобшо ноохой Харганааша hуурин хүрэтэр хиидэжэ, тэндэ ажаhуудаг зондо хэсүү байдал ушаруулна. Нобшо хаядаг газар ерээдүй сагта хорёологдохоор түсэблэгдэнэ. Аншлагууд шэнээр табигданхай. Пятница бүхэндэ тосхоной ажалша коллективүүд сэбэрлэлгын ажалда гарадаг гуримтай.

Тойрогой Захиргаанай инфраструктура хүгжөөлгын таһагай даргын орлогшо Булат Раднаевай хэлэһээр, олон нютагуудаар сэбэрлэлгын бага бэшэ ажал хэгдэнэ. Ноябрь һарын эсэстэ сэбэрлэлгын хүдэлмэринүүдэй түгэсэхэдэ, «Эрхим тосхон», «Эрхим хүдөө һуурин, «Эрхим ТОС» г.м. янзануудаар дүнгүүд согсологдохо юм.

Агын тойрог ариг сэбэрээрээ ба болбосон түхэлөөрөө хизаарай олон аймагуудта жэшээ болодог гээшэ. Хизаарай аймагуудһаа засаг зургаанай мэргэжэлтэд ерэжэ, сэбэрлэлгын хүдэлмэринүүдтэй дүтөөр танилсадаг, дүршэл абадаг шуу.

Эрдэни ЧИМИТДОРЖИЕВ.

You have no rights to post comments