Саха-Яхад ороной ажаһуугша Аман Одун велосипедээр холын газараар аяншалха дуратай юм. 

   Энэ удаа аяншалагша велосипедэй педаль эрьюулһээр, Агын тала хүрэжэ ерээ. Аман Одун апрелиин тэнгээр нютагһаа гаража, баруун урагшаа тэгүүлээ. Тэрэ аяншалгаяа «Тропа Тенгри» гэжэ нэрлэнхэй. Аян замдаа олон нютаг газарнуудта саг зуура тогтоһон, Нерюнгри, Тында, Могоча, Шэтэ хүрэһэн байна. Тэрэ майхан соо хоножо ябана. Унаа дээрээ майхан, газова плиткэ, матрац г.м. эгээл хэрэгтэй хэрэгсэлнүүдые абаад ябана. Буряад оронһоо наашаа гаража, Ага хүрэжэ, Аман Одун саашаа монгол туургата, Азиин бусад арадуудай ажаһуудаг нютагуудаар хүрэжэ, ажабайдалтайнь танилсаха хүсэлэнтэй.

You have no rights to post comments