Энэ конкурсдо ахалагша классай hурагшад гэртэхинэйнгээ үеhөө үедэ хэһэн ажал, мэргэжэлнүүдые шэнжэлжэ, тэрэ шэнжэлэлгэеэ хамгаалаа. Энэ жэлэй конкурсдо 5 можо хабаадаа. Тоолобол: агнуури хэдэг уг, хэдэн үеын хүгжэмшэд, түмэр харгыда үеhөө үедэ хүдэлэгшэд, хэдэн үе хүүгэдые hурган хүмүүжүүлэгшэд ба хуули хамгаалгын газарта хүдэлдэг гэр бүлэнэрэй хүүгэд ажалнуудаа конкурсдо табиһан байна.

Конкурсын эсэстэ Хилын дунда hургуулиин түлөөлэгшэд түрүү hуури эзэлээ. Тэдэ түмэр харгыда дүн хамта 188 жэл хүдэлhэн бүлын заншал харуулжа шадаа. Хоёрдохи hуурида Алханын дунда hургуулиин түлөөлэгшэд гараа, тэдэ хүгжэмэй 97 жэлэй стажтай бүлынхид тухай хөөрөө. 3-дахи һуурида Черемховын дунда hургуулиин түлөөлэгшэд эзэлээ, эндэ 256 жэл агнуурида гарадаг бүлэ нэрые түлөөлөө.

Валентина Цыренжапова.

You have no rights to post comments