Мүнөөдэр, июниин 2-то, Пүнсэгэй обоо тахигдаба.

Обоо тахилгын урда тээ Агын дасанай санаартан Мунко Базаров түрүүтэй бүлэг зон нангин шүтөөнэй газарта буянта ажал эмхидхээ. Тодорхойлходо, Пүнсэгэй эзэн Добдон бурханиие һэльбэн шэнэлжэ рамнайлаад, гунгарбаа соо һуулгаһан байна. Анхан сагта нютагай санаартан Ширап лама уран гартан Галан гэжэ хүндэ хандажа, Добдон бурхан бүтээхые гуйһан байгаа. Тэрэ бурхан Агын дасан асаржа, Буда ламада шэрдүүлжэ, хуушан түхэлдэнь оруулаа бшуу. Хойто-Агын дунда һургуули дүүргэгшэд - 1985 ондо түрэһэн эрхэтэд бурханай гунгарбаа бүтээжэ үгөө. Мүн субарга тойруулжа, цементээр шудхажа, һүзэгшэдэй гороолхо харгы хээ, һандалинуудые дархалаа, шэрдээ.

Эрдэни ЧИМИТДОРЖИЕВ. Гэр бүлын архивай фото.

You have no rights to post comments