Байгаалиин уларил уридшалан тодорхойлдог метео-албангуудай мэдээсэһээр, мүнөө зун бороо хуратай байхаар багсаагдана. Үбэр Байгалай хизаарай зарим газарта май, июнь һарада бороон хэмһээ үлүү орожо, гол нуурнууд һабаһаа гаража байна. Хизаарай зүүн хойнохи аймагуудай харгынууд уһанда абтаа. Улаан Сүхын аймагта һая баригдаһан харгын хүүргэ муудаа.

Тойрог дотор Элеэ, Агын голнууд ехэ нэмэнэгүй. Харин Онон гол зарим газараараа һабаһаа гаража эхилээ. Доодо Саһаша шадар Онон гол эли бодо нэмээд, үерлэхэ туйлдаа хүрөөд байнхай. МЧС-эй албатад Онон гол шадар оршодог нютагуудай ажаһуугшадта хандажа, болгоомжотой ябахыень уряална.
Э.ДОРЖИЕВ.

You have no rights to post comments