Тэрэл басаган 600 метрэй зайда 2-дохи hуурида гараа. Даши Дондупов 600 метрэй зайда 1-дэхи hуури эзэлээ, 100 метрэй зайда 2-дохи болоhон байна. Оксана Гончикова 600 метртэ урилдажа, 2-дохи hуури эзэлээ, харин Ксения Киргизова фиништэ гурбадахи ерээ юм. 200 метрэй эстафетэдэ 2008-2009 онуудай басагадай можо: Цырена Дамдинова, Ксения Башурова, Татьяна Логачёва, Ксения Киргизова түрүү hуурида гараhан байна. Катерина Москалюк, Ксения Киргизова ба Даши Дондупов майн 15-да Буряад Республикын Түнхэнэй марафондо хабаадажа, 3 модо зайда гурбуулаа 1-дэхи hууринуудые эзэлээ бэлэй.
Һоригшо Д.Дондупов Буряад Республикын Хурамхаанай аймагай Аргада hууринай юм, Дулдаргада 15 жэлэй туршада үхибүүдтэ тамирай хэшээлнүү-дые заана.
- Yхибүүднай - үнэхөөрөө шуранаар, хурданаар гүйлдэдэг бэрхэ шабинар. Тэдэ булта Yбэр Байгалай хизаарай хүнгэн атлетикээр абарганууд юм. Июниин 14-дэ Үбэр Байгалай хизаарай Тамирай яаман 8-дахи анги дүүргэһэн Катерина Москалюгта хүнгэн атлетикээр бүдүүн зоной 1-дэхи разрядай нэрэ зэргэ олгуулха тухай захиралта гаргаа юм. Саашаа тамирай мастерта кандидадай норматив дүүргэхэ зорилготойбди, - гэжэ Д.Дондупов тэмдэглэнэ.
Цымжидма ДОЛГОРОВА.

You have no rights to post comments