Агын 4-дэхи дунда hургуулиин hурагша Александр Казанцевай ажал «Шэтэ-Забайкальск» харгы дээрэ Ага орожо ябахада, Шэтэһээ 155 модоной зайда оршодог баннерта гараа.

   «Мы за безопасность на дорогах» гэhэн хизаарай эдир инспекторнүүдэй хоорондо эмхидхэгдэhэн конкурсдо Саша хүбүүн харгын аюулгүй ябадал сахихые харуулһан зураг эльгээhэн байна. Дүн хамта конкурсдо хизаарай 22 аймагhаа 200-гаад ажал тушаагдаһан байна. Хүүгэд зурагууд дээрээ энэ сэдэбээр шухала асуудалнуудые харуулжа шадаа. Жэшээлбэл, авто-унаа соо хүүгэд заабол тусхай автокреслэ соо hуугаад ябаха ёhотой, харгы хүндэлэн гарахадаа, зебрэ дээгүүр гараха г.м. ажалнууд байгаа. Конкурсын дүнгүүдээр Сашын ажал үндэрөөр сэгнэгдэбэ.

   «Эдир инспекторнүүднай харгын журам hайн сахигшад болоно. Хүүгэд хэшээлдэ харгын журам үзэхэhөө гадна ГИБДД-гэй инспектортэй элдэб акцинуудые эмхидхэдэг. Мүнөө жэл хүүгэд энэ сэдэбээр элдэб зүйлнүүдые, ханын газетэнүүдые, мэдээсэлэй худаhануудые гаргаа. Хизаарай конкурсдо манай hургуулиин hурагшын ажалай сэгнэгдэhэндэнь баяртайбди», - гэжэ Агын 4-дэхи дунда hургуулиин директорэй хүмүүжүүлгын талаар орлогшо Лариса Доржиева тэмдэглээ.

   Тус конкурс ГИБДД-гэй албанай бии болоhоор 85 жэлэй ойн баярта зорюулагдаа, гэбэшье хүүгэдэй аюулгүйгөөр харгы гаража hурахын түлөө болон «Безопасные качественные дороги» ба «Безопасность дорожного движения» гэhэн федеральна түлэблэлнүүдэй хэмжээндэ эмхидхэгдэhэн байна.

   Валентина ЦЫРЕНЖАПОВА.

You have no rights to post comments