Агын аймагай номой сан мүнѳѳ сагай эрилтэнүүдээр зохёогдожо байна. Байшанай гурбадахи дабхарта ажалай зохид байдал түхеэрэгдэбэ. Мүнөөнэйхеэр, зохидоор хэгдэһэн таһалганууд соо уншагшадай танхим, консультационно пунктнууд болон лектори нээгдээ. Аймагай номой сангай директор Дарима Цэдашиевагай хэлэһээр, һэльбэгдэһэн байшанай нээлгэ июль һарын тэнгээр үнгэргэгдэхэ. 

   

   Номой сангай байшанай заһабарилгада «Культура» гэһэн үндэһэн түлэблэлөөр 10 сая түхэриг ашаглагдаа. Заһабарилга дүүрэнтээ, бараан, хэрэгсэлнүүд абтанхай.

   Амидхааша нютагай дэбисхэр дээрэ «Хии субарга» болбосон түхэлтэй болгогдоно. Мүнөө тэндэ бетоноор хэгдэхэ ажалнууд дүүрэжэ, плиткэнүүд, авто-унаагай тогтохо һуури зохёогдоно. Амидхаашын түбтэ бороогой уһанай гоожохо канализаци хэгдэнэ. Энэ ажал 1,3 сая түхэригэй. Ажал болзор соогоо хэгдэжэ байна.

   

   Урда-Агын дунда һургуулиин тамирай танхим заһабарилагдана. Байшанай орой заһагдаа, үһээ, шала шэнэлэгдээ, шэнэ үүдэнүүд, сонхонууд табигдаа, томо лаампанууд зохёогдоо, зайн галай хэрэгсэлнүүд һэлгэгдээ. Энэ ажалда 2 саяһаа үлүүхэн түхэриг гаргашалагдаха. Подрядчигай хэлэһээр, һуралсалай шэнэ жэлдэ хүүгэд тамирай шэнэ танхим соо бэеэ һорихо аргатай болоод байха. Урда-Агада хэгдэжэ байһан үшөө нэгэ ехэ ажал - амаралгын парк болбосон түхэлтэй болголго. 

   Буянто Батомункуев Шандали нютагта ФАП-ай барилга ямар шатада ябанаб гэжэ хараа. Энэ һууринай соёлой байшанай оройн шанга һалхинда ходоро абтаһые һананабди. Хойшолонгуудые усадхаха шиидхэбэринүүд абтанхай, тойрогой хүтэлбэриин хиналта доро байна. 

   Үбэр Байгалай хизаарай харгын жасын болон Алас Дурнын субсидиин туһаар Дулдарга тосхоной Таёжная, Речная, Комсомольская гудамжанууд асфальтаар хушагдахань. Тус ажалда 30-аад сая түхэриг гаргашалагдаха юм. Гадна «Чебурашка» хүүгэдэй сэсэрлигтэ залгалаа байшан баригдана, «Победа» парк болбосон түхэлтэй болгогдоно.

   Аймагай толгойлогшонорой, подрядна эмхинүүдэй хүтэлбэрилэгшэдэй хабаадалгатайгаар үнгэргэгдэһэн зүблөөн дээрэ Буянто Батомункуев хэдэн орёо асуудалнуудые шиидхэһэн байна, региональна, федеральна бюджедүүдһээ һомологдохо мүнгэн зөөри хиналта дороо абаа. 

   Нордоп БАБУЕВА.

You have no rights to post comments