Россиин Федерациин Правительствын тогтоолоор, Бүхэроссиин хүн зоной тоо бүридхэн бэшэлгэ (перепись) 2021 оной октябриин 1-һээ 31 болотор үнгэргэгдэхэ гэһэн болзор тодорхойлогдоһон байна. 

Тус хэмжээ ябуулгын дүнгүүд 2021 оной эсэстэ татагдажа, «Росстат» эмхи бүхы баримтануудые һайса болбосоруулаад, 2022 ондо энээн тухай мэдээсэл олоной анхаралда хэблэхэ түсэбтэй. 

Һануулхада, 2020 оной зун РФ-гэй Засагай газар COVID-19 үбшэнэй шалтагаанаар ажаһуугшадай тоо бүридхэлгэ 2021 ондо хэхэ тухай шиидхэбэри абаа һэн. 2002 ба 2010 онуудта болоһон тоо бүридхэлгэ баһал октябрь һарада болоһон байна. 

Категория: һүүлэй һонин.

Автор: Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВ.

You have no rights to post comments