ЮАР-ай элдэб аймагуудта ороһон саһан илангаяа саһа хаража үзөөгүй үхибүүдые баярлуулаа ха. Мүльһэтэлгэһөө боложо, олон харгынууд хаагдаһан байна.

Тиихэдэ июлиин эхиндэ Санта-Клаусай тоонто Лапландида тад ондоо байдал ушараа: 33,6 градус дулаан болоһон байна. Полярна кругһаа холо бэшэ оршодог Норвегиин провинцида 34 градус дулаан гэжэ тэмдэглэгдээ. Иигэжэ сагай уларил оршон тойрониие гайхуулна.

Дан үлүү халуун зун боложо, Россиин олон регионуудаар – Карелиһээ Яхад хүрэтэр ойн түймэрнүүд гараа. Тэндэ онсо байдал соносхогдоо һэн. Июлиин 30-ай баримтаар, Яхад Республикын 1,3 сая гектар талмайда 126 түймэр болоһон байна.

Мүнөө жэл түймэрэй аюулай хаһын эхилһээр, 11 мянган шахуу түймэр 4 сая гектарта болоо. МЧС-эй баримтаар, гүрэн соо түймэрэй 400 ушааг байна, 2,8 гектар талмайда ехээр аһана.

Харин тиихэдэ Краснодарска хизаарай Сочи, Ялта ба Керчь хотонуудта ороһон аадар бороон хотын инфраструктурада хохидол асараа. Үбэр Байгалай хизаарта болон Амарай можодо голнууд үерлэжэ, регионууд хоорондын хэмжээнэй онсо байдал соносхогдоо, тиигээд федеральна анхарал доро абтаһан байгаа.

 

You have no rights to post comments