Удаань Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев ба Үбэр Байгалай хизаарай Хуули байгуулгын Суглаанай түрүүлэгшын орлогшо, социальна политикын талаар комитедэй түрүүлэгшэ Цырен Цыренов гэгшэд артистнарые хани халуунаар амаршалаад, дэлхэйдэ мэдээжэ маркын таатай зохид авто-унаагаа удаан эдлэжэ, зохёохы ажалдаа һайн ябахыень хүсэһэн байна.

   Анхан «Единая Россия» парти үүсхэл гаргажа, «Театры малых городов» гэһэн конкурс соносхоһон байгаа. Энэ удаа тус мүрысөөндэ «Амар сайн» театр илалта туйлажа, зөөлэн, зохидхон 18 һууритай «Мерседестэй» болобо гээшэ. Нёдондо артистнарта «Неман» автобус үгтөө һэн.

   Августын наратай үглөөгүүр тойрогой хүтэлбэрилэгшэ Буянто Балданжапович шэнэ авто-унаагай түлхюур «Амар сайн» дуу хатарай театрай директор Оюна Дарижаповада барюулжа, артистнар сагаан эдеэгээр сүршэһэн сахаригтай автобусто һуугаад, нара зүб тойрон ябажа баясаа.

   Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВ.

You have no rights to post comments