Дулдаргада

Дулдаргын аймагай таhагта ажалай сүлөө һууритай табан эмхи уригдаа. Эдэ хадаа аймагай түб больница, Дулдаргын хоёрдохи дунда hургуули, МФЦ, «Ленинец» hониной редакци, Алхана hууринай «Малыш» хүүгэдэй сэсэрлиг. Хамта арбан ажал бэдэрэгшэд уулзалгада ерээ юм. Ажаһуугшадые ажалаар хангалгын түбэй мэргэжэлтэд ажал дурадхагшадта болон ажал бэдэрэгшэдтэ ажалай уялга, тогтоолнууд гэхэ мэтэ шухала асуудалнууд тушаа тодорхойгоор мэдээсээ. Энэ үдэрэй дүнгүүдээр, нэгэ хүн «Ленинец» редакциин редактортай, нэгэ англи хэлэнэй багшын ажал бэдэрэгшэ Дулдаргын 2-дохи дунда hургуулиин директортэй хөөрэлдэхэ болоо. Иимэ зэргын хэмжээ ябуулга байд гээд лэ үнгэргэгдэдэг.

«Мүнөө Дулдаргын аймагта ажалай сүлөө 40 һуури байна. Ехэнхинь вахтын ажалнууд, аймагай больницада зургаан эмшэд ба электрик, Дулдаргын хоёрдохи дунда hургуулида англи хэлэнэй ба химиин багшанар, Алханын «Малыш» хүүгэдэй сэсэрлигтэ хүгжэмэй хүтэлбэрилэгшэ ба логопед хэрэгтэй юм. Манай түбтэ 350 хүн бүридхэгдэнхэй, тэдэнэй 120-иинь - гал түлигшэд. Тэдэ дулаасуулгын хаһын эхилхэдэ, бүридхэлһөө гараха. Олонхи зон гурбан hараар бүридхэлдэ ородог, тэдээндэ hара бүри 1800 түхэриг түлэгдэдэг, hарын нэгэ дахин манай эмхи ерэжэ гү, али «Госуслуги» сайтда заабол тэмдэглүүлхэ ёhотой», - гэжэ түбэй хүтэлбэрилэгшын орлогшо Дарима Дамдинжапова мэдээсэбэ.

Цымжидма ДОЛГОРОВА.

Агада

Энэ үдэр Агын аймагай түбтэ Ага тосхоной, Агын аймагай захиргаануудай хабаадалгатайгаар үнгэргэгдэһэн байна.

Тус хэмжээ ябуулгада ажалай сүлөө һууриин яармаг, психологическа дэмжэлтэ ба эрхэтэдые мэргэжэл руу шэглүүлхэ пунктнууд - 3 талмай дээрэ эмхидхэгдээ. Ажал дурадхагша эмхинүүд – Агын тойрогой больница, Үбэр Байгалай хизаарай Агын туберкулёз үбшэ аргалдаг больница болон үмсын хэрэг эрхилэгшэд - «Будаева Долгоржаб Баировна» (ТЦ «Абсолют»), «Дамбаев Николай Сергеевич», «Ручеёк» ба «Үльгэр» хүүгэдэй сэсэрлигүүд хабаадаа. Хамтадаа 111 ваканси дурадхагдаа. Энэ хэмжээ ябуулгада 38 хүн ерээ, мэргэжэл руу шэглүүлхэ түбтэ 5 хүн туһаламжа абаа, психологическа дэмжэлтын пунктда - 4 эрхэтэд. Хэмжээ ябуулгын дүнгүүдээр, 4 хүн ажалда орохо саарһатай болоо.

Яармагта хабаадагшад ажал үгэгшэдтэй уулзажа хөөрэлдөө, һонирхоһон асуудалнуудтаа харюунуудые болон ажаһуугшадые ажалаар хангадаг таһагай мэргэжэлтэдэй зүбшэл заабаринуудые абаа.

Могойтодо

Могойтын аймагай захиргаан Могойтын аймагай ажаһуугшадые ажалаар хангалгын таһагтай болон ажал дурадхагшадтай «Кадровый день» гэжэ хэмжээ ябуулга онлайн хэмжээндэ үнгэргөө.

Хэмжээ ябуулгада ажалда орохо дуратай 11 хүн хандаһан байна. Тэдэниие ажалда оруулха зорилготой хөөрэлдөөн эмхидхэгдээ.

Нордоп БАБУЕВА.

You have no rights to post comments