Танхимай талмай 156 дүрбэл-жэн метрэй юм. Заһабарилга, түхеэрэлтэнь бюджетнэ бэшэ 1,9 сая түхэригөөр хэгдэһэн байна.

   Хэмжээ ябуулгада хабаадагшадай тэмдэглэһээр, оюутад шэнэ зохид байдалда хатарта, гимнастикада ба фитнестэ һураха аргатай болоо.

   Нордоп БАБУЕВА.

You have no rights to post comments