Сентябриин 17-19-эй  үдэрнүүдтэ  болоһон Гүрэнэй Дүүмэдэ VIII зарлалай депутадуудые һунгалтада агынхид эдэбхитэй хабаадаа. 

Табан жэлэй нэгэ удаа эмхидхэгдэдэг Гүрэнэй Дүүмэдэ депутадуудые һунгалта хуули журам ехэ эбдэлтэгүйгөөр үнгэргэгдөө гэжэ түб һунгуулиин комисси мэдээсэбэ. COVID-19 үбшэнэй һүжэрһэн ушарһаа, һунгалта гурбан үдэр эмхидхэгдээ. Гүрэнэй ниитэ хэмжээ ябуулгада политическэ 14 нам хабаадаа. Эсэсэй дүнгүүдээр, «Единая Россия» - 49,8, КПРФ – 19, ЛДПР – 7,49, «Справедливая Россия» - 7,42 хуби һунгагшадай дуу абаһан байна. Үнгэрэгшэ жэлдэ байгуулагдаһан «Новые люди» гэһэн нам һунгагшадай 5,33 хуби дуу абажа, Гүрэнэй Дүүмэдэ түлөөлэгшэдөө һуулгаха аргатай болоо. Бэшэ намууд хэрэгтэй 5 хубиин богоһо алхажа шадаагүй.

Үбэр Байгалай хизаарай дэбисхэр һунгалта эмхитэйгээр болоо. Шэтын нэгэ мандатна тойрогоор «Единая Россия» намын гэшүүн Александр Скачков 47,1 хуби дуу абажа, түрүүшын һуурида гараа. Удаань КПРФ намай Елена Титова, «Справедливая Россия» намай Юрий Волков гэгшэд болоо. Дагуурай нэгэ мандатна тойрогоор «Справедливая Россия» намай гэшүүн Юрий Григорьев 32,55 хуби дуу абаа. Тэрэнэй удаа Екатерина Фисун («Единая Россия»), Дмитрий Носов («КПРФ») гэгшэд һубаряа.

Агын тойрогой малшадай буусануудаар, эрэмдэг бэетэй зоной гэр гуламтануудаар һунгалтын комиссиин гэшүүд ябажа, һунгалтада уридшалан хабаадуулһан байна. Тойрогой 50 гаран хуби ажаһуугшад дуугаа үгэжэ, эрхэтэнэйнгээ уялга дүүргээ. Тиихэдэ «Единая Россия» - 46,27, КПРФ – 20,68, «Новые люди» - 8,58, «Справедливая Россия» - 8,39, ЛДПР – 6,36 хуби дуу абажа шадаа. "ГАС выборы" баримтануудаар, Дагуурай нэгэ мандатна тойрогоор «Единая Россия» намһаа дэбжүүлэгдэһэн Екатерина Фисун, КПРФ-һээ Дмитрий Носов, «Справедливая Россия» Юрий Григорьев гэгшэдтэ олон дуу үгэжэ, тойрогой ажаһуугшад дэмжэһэн байна. Зарим тосхон һууранайхид толгойлогшонороо һунгаа. Тодорхойлходо, Могойто тосхондо Чингис Дугаров, Догойдо Биликто Цынгуев, Бооржогонтойдо Сергей Бузов, Сагаан-Уулада Цырендоржи Намсараев, Ара-Элеэдэ Николай Глотов нютаг нютагайнгаа толгойлогшонорой шэрээ эзэлбэ. 

Тойрогой һунгалтын участогууд һаадгүй хүдэлөө, зайн галаар, хэлхеэ холбоогоор, дулаагаар таһалгаряагүй хангагдаа бшуу.

Э.ДОРЖИЕВ.

You have no rights to post comments