Онлайн аргаар, мүн хоёр янзада эмхидхэгдэһэн энэ мүрысөөнэй эрилтээр, хабаадагшад Эхэ орон тухай шүлэгүүдые, алибаа нютагай авторнуудай зохёолнуудһаа хэһэгүүдые уранаар уншаһан видео-буулгабаринуудаа эльгээхэ байгаа.

   Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн Дугарма Батоболотова, Агын Буряадай автономито тойрогой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Намсалма Доржипаланова, Агын аймагай номой сангай мэргэжэлтэн Бальжима Батоева гэгшэд дүн татаба.

   Үнгэрэгшэ жэлнүүдтэ орходоо мүнөө жэл эгээл олон хабаадагшад - 14 оюутад байба, тэрэ тоодо 3-иинь хоёр янзада видео-буулгабаринуудые дурадхаа.

   «Эхэ орон тухай шүлэгүүдые уранаар уншалга» янзада Агын багшанарай колледжын оюутан Доржи Гомбоев (хүтэлбэрилэгшэнь – Б.Цыпылова) эрхимлээ.

   Эндэ иигэжэ тэмдэглэлтэй: буряад хэлэн дээрэ уран уншалгын мүрысөөн ородшье яһанай хүбүүд басагадые һонирхуулдаг байна. Түрүүшын мүрысөөндэ Могойтын аграрно-промышленна техникумэй оюутан Василий Полетаев шангай 2-дохи һуури эзэлээ һэн. Мүнөө энэл техникумэй оюутан Надежда Еськова (хүтэлбэрилэгшэнь – Б.Тогонова) хоёрдохёо хабаадажа, 3-дахи һуури эзэлбэ.

   «Нютагай авторнуудай зохёолнуудай хэһэгүүдые уранаар уншалга» янзада гурбан лэ ажал ороо. Тэдээн сооһоо Могойтын аграрно-промышленна техникумэй оюутан Алексей Понамарёвой (хүтэлбэрилэгшэнь – Б.Тогонова) ажал үндэрөөр сэгнэгдэжэ, түрүү һуурида гараба.

   Мүн ютуб-каналаар энэ мүрысөө харагшад Агын багшанарай колледжын оюутан Балто Арелтуевай видео-буулгабарида эгээл олон дуу үгэжэ, хабаадагша «Олон зондо һайшаагдаа» гэһэн тусхай шанда хүртэбэ.

   Буряад хэлэн дээрээ шүлэг зохёохо талаан бэлигтэй залуушуулай ургажа байхада, ехэл һайшаалтай. Мүнөөдэрэй мүрысөөндэ Агын эмнэлгын колледжын оюутан Сэсэг Должинова «Намарай шарай» гэһэн шүлэгөө уранаар уншажа, «Залуу уран найруулагша» гэһэн тусхай шангаар урмашуулагдаһан байна.

   Бүхыдэнь хэлэбэл, оюутадай уранаар уншаха шадабари үшөөл хүгжөөхөөр. Тиимэһээ Үбэр Байгалай хизаарай буряад соёл хүгжөөлгын түбэй мэргэжэлтэд оюутадта уран уншалгаар мастер-класс эмхидхэхэ түсэб табина.

   Баирма СОКТОЕВА.

You have no rights to post comments