Буряад ороной ниислэл Улаан-Үдэ хотодо «Агууехэ сайн зам» гэhэн Уласхоорондын IX фестиваль-мүрысөөн эмхидхэгдэжэ, дүнгүүдынь татагдаа. 

Хитадhаа, Монголhоо, Яхадhаа, Хальмагhаа, Тюмениин можоhоо, Эрхүүhээ, Үбэр Байгалай хизаарhаа, Буряад оронhоо дүн хамта 5-18 наһанай 1000 гаран үхибүүд фестивальда онлайн аргаар хабаадаа. Фестиваль «Эдир аяншалагша», «Арадай дуун», «Сайн ёhолол» гэхэ мэтэ хэдэн янзаар эмхидхэгдээ.
Буряад хэлэнэй багша Бальжит Цыренова, Буряад соёл хүгжөөлгын түбэй мэргэжэлтэн Хандама Мункуева гэгшэд Агын 2-дохи дунда hургуулиин 7-дохи «д» ангиин hурагшадые «Сайн ёhолол» ба «Арадай стилизованно хатар» гэhэн янзануудта бэлдээ. Тиигэжэ «Сайн ёhолол» янзада тэдэ II шатын дипломоор шагнагдаһан байна. Сай ёhо соонь эдеэшүүлхэ, харыень сагаанаар дараха, айлшадай буухада зүбөөр угтаха, тэдэниие гурим соонь сайлуулха гэхэ мэтэ ёһо заншалай hонин баримтануудтай «Сай бариха ёhо гуримууд» гэhэн видео-буулгабаринь олоной hонирхол татаа.

Валентина ЦЫРЕНЖАПОВА.

You have no rights to post comments