Бүгэдэ буряадай «Толон» һониной шанда хүртэхын түлөө һээр шаалгаар Үбэр Байгалай хизаарай VII мүрысөөн мартын 26-да үнгэрөө.

Мүрысөөнэй эхиндэ сугларагшад ойр зуура дуугүй байба, олон һээршэд Украинада сэрэгэйнгээ уялгата алба хаажа ябана гэжэ тэмдэглэгдээ.

Заншалта мүрысөөндэ 39 можо түлөөлһэн 195 тамиршад хамсыгаа шамажа, хормойгоо шуужа, эгээл дүрэтэй һээршэдээ элирүүлһэн байна. Мүнөө жэлэй дүнгүүд наһанай 6 бүлэгөөр татагдаа.

19 хүрэтэр наһанай хабаадагшадай дунда Догойн Дамба Лхамажапов эрхимлэжэ, мүнгэн шанда, «Руно» эмхиин зөөлэн һууринуудта, «Хүһөөшэ» агрокооперативай мэшээг таряанда, А.Андреевэй дуунуудай суглуулбари, хүүгэдтэ зорюулагдаһан «Һолонго» номуудта хүртөө.

29 хүрэтэр наһанай бүлэгтэ түрүүлһэн Шандалиин Аюр Ракшаев горитойхон мүнгэн шангаар, «Ага тосхон» хотын тойрогой шан – 5000 түхэригөөр, Хүһөөшын мэшээг таряагаар, номуудаар шагнагдаа.

39 хүрэтэр наһанай бүлэгтэ шалгарһан Догойн Баяр Жаргаловта мүнгэн шан, Дулдаргын аймагай шан – Үзөөнэй фермер Ким Дамдинжаповай хонин, Хүһөөшын мэшээг таряан болон номууд барюулагдаа.

49 хүрэтэр наһанай бүлэгтэ илаһан Согто-Хангилай Солбон Цымпилов мүнгэн шангаар, Ононой аймагай шан – энэ аймагай хүдөө ажахын үйлэдбэрилэгшэдэй табиһан хонёор, Хүһөөшын мэшээг таряагаар, номуудаар шагнагдаа.

59 хүрэтэр наһанай бүлэгтэ Үзөөнэй Баясхалан Цыриторовые булиха хүн байбагүй, тэрэ мүнгэн шанда, тусхай шан - «Автомастер» магазинай компрессортэ, Хүһөөшын мэшээг таряанда, номуудта хүртөө.

Жараһаа дээшэ наһанай бүлэгэйхид соо Уртын Рыгзын Лубсанов шалгаржа, мүнгэн шангаар урмашуулагдаа.           

Үсэд нэтэрүү тулалдаанай эсэстэ эбтэй эетэй догойнхидой «Домог-1» можо түрүүлжэ, кубок, медальнууд, мүнгэн шанһаа гадна Агын дасанай табиһан хонин, «Победа» СПК-гай 1 тонно обёос шангуудта болон А.Андреевэй дуунуудай суглуулбари, хүүгэдтэ зорюулагдаһан «Һолонго» номуудта хүртөө.

Догойн «Домог-2» можо холо бэшэхэнэ гартажа, барюубшатайхан мүнгөөр, номуудаар, «Онон» үүлтэртэ ажахын хонёор болон Сагаан-Шулуутайн фермер Баяржаб Базаржаповай ажахын 10 мэшээг обёосоор шагнагдаа.

Гурбадахи болоһон Үзөөнэй «Хабсагай» можодо мүнгэн шан, номууд, «Будалан» агрокооперативай хонин, Сагаан-Шулуутайн фермер Баяржаб Базаржаповай ажахын 10 мэшээг  шэниисэ барюулагдаа.

4-дэхи һуури эзэлһэн Хүнхэрэй «Сэрэг» можо мүнгэн шанда, номуудта, Шулуутайн фермер Бато Цыденешиевэй «Соло» ажахын хониндо, Хара-Шэбэрэй фермер Чимит Болотовой 5 мэшээг шэниисэдэ хүртөө.

5-дахи гараһан Ага-Хангилай «Илалта» можодо мүнгэн шан, номууд, «Родина» үүлтэртэ ажахын хонин, «Хүнхэр» СПК-гай 100 кг шэниисэ, 100 кг обёос барюулагдаа.

Абарга һээршэниие элирүүлгын тулалдаанда дүршэлтэй, мэдээжэ һээршэд, Догойн Баяр Жаргалов Рыкзын Дарижапов хоёр ана-мана тэмсээ, ээлжэлэн хэдэн һээр хоюулаа хухалаа бшуу. Эсэстэнь урагша талаан Баяр Жаргаловта тудаал даа.

Абарга һээршэндэ илагшын кубок, тусхай һээр шан, мүнгэн, «Һолонго» ном болон Могойтын аймагай шан – Ленинэй нэрэмжэтэй СПК-гай дааган барюулагдаа.

Рыкзын Дарижаповта баһал барюубшатайхан мүнгэн, «Һолонго» ном болон Агын аймагай шан – Согто-Хангилай фермер Баир Будажаповай буруун хүртэһэн байна.

Һануулан хэлэхэдэ, Баяр Жаргалов 2017 ондо энэ турнирай абарга болоһон, 2018 ондо 2-дохи шанда хүртэһэн габьяатай. Рыкзын Дарижапов хоёрдохёо мүнгэн медальда хүртэбэ. Тэдэ хоёрой ударидажа ябаһан «Домог-2» можо 2017 ондо илагша болоһон, саашадаа жэл бүри 2-дохи, 3-дахи һуурида гарадаг һэн.

Мүрысөөнһөө дэлгэрэнгы репортаж «Толон» һониной ээлжээтэ дугаарта толилогдохо.

Дарима Базарова.

 

Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВАЙ фото-зурагууд.

You have no rights to post comments