Ушар юуб гэхэдэ, энэ нютагай дунда һургуули капитальна заһабарилгада орожо, мүнөө хүүгэд һэльбэн шэнэдхэгдэһэн, һаруул, һайн эрхэ нүхэсэлтэй һуралсалай гуламтада эрдэм мэдэсэ абадаг болобо. Һургуулиин байшанда 17 сая түхэригэй заһабарилгын ажал ябуулагдаа. Мүн 4,5 сая түхэригөөр һуралсалай түхеэрэлтэнүүд, эд барааншье шэнэлэгдээ. Эдэ бүхы гаршануудые дааха мүнгэн гүрэнэй «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» болон хизаарай «Модернизация школьных систем образования» гэһэн программануудай хүсөөр һомологдоһон байна. Гадна үхибүүд шэнэлэгдэһэн һургуулиингаа тамирай томо танхим соо бэеэ һорихо, тамирай хэшээлдэ ябаха аргатай.

Хоёрдохи объект гэхэдэ, нютагай дэбисхэр дээрэ мүнөө үеын эрилтэдэ таарама соёлой байшан бии болоо. Шэнэ модульно байшан президентын субсидяар баригдажа, 30 сая түхэригэй хэрэгсэлнүүдээр зэмсэглэгдээ.

Эдэ хэмжээ ябуулгануудта тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Солбон Цыренов, Дулдаргын аймагай захиргаанай толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Аюша Мункуев, Агын аймагай захиргаанай соёлой, тамирай ба залуушуулай политикын хорооной түрүүлэгшэ Ирина Саганова, Могойтын аймагай захиргаанай һуралсалай хорооной түрүүлэгшэ Сырен-Дулма Мэдэгэй гэгшэд хабаадаа, хүндэтэ айлшад эдэ объектнүүдэй нээлгээр Ара-Элеэ нютагайхидые амаршалаа. Тиихэдэ заһабарилгын, барилгын ажалнуудые шанартай һайнаар хэһэн зон баярай бэшэгүүдээр урмашуулагдаа.

Долгор РАДНАБАЗАРОВА.

You have no rights to post comments