«XV «Алтаргана» наадан Бүхэдэлхэйн зэргэтэй боложо, 2024 оной июлиин 26-28-да Булган хотодо үнгэргэгдэхэ. Эмхидхэлэй хорооной зүблөөндэ ошожо, бидэ тус хэмжээ ябуулгын, мүрысөөнүүдэй болохо талмайнуудтай, майханай хотохоной түлэблэлтэй танилсаабди. Булган аймаг «Алтаргана» нааданай хабаадагшадые болон айлшадые хүндэтэйгөөр угтахаяа бэлдэжэ байна», - гэжэ Базар Дугаржапов тэмдэглэнэ.

   Зүблөөнэй үедэ хабаадагшад «Алтарганын» зарим мүрысөөнүүдэй дүримүүдтэ оруулагдаһан хубилалтанууд тухай хөөрэлдөө юм. Тиихэдэ буряад шатараар мүрысөөн «Алтаргана» нааданай программада оруулагдаба. Һур харбалгаар мүрысөөндэ эбэр номоор болон хуйха номоор харбадаг тамиршад ами аминдаа мүрысэхэ ха. Зүгөөр эбэр номоор харбагшадай дунда эрхимлэһэниинь лэ «Алтарганын мэргэн» гэһэн нэрэ солодо хүртэхэ. Монголдо «Алтарганын» барилдаашад 4 лэ шэгнүүртэ барилдадаг байгаа, мүнөө жэл 5 шэгнүүртэ барилдаха юм.

   «Зохёохы мүрысөөнүүдтэ хубилтанууд үгы, зарим лэ янзануудтань дурадхалнууд оруулагдаа. Манай зорилго хадаа шэлэлгын мүрысөөнүүдые эмхидхэжэ, хабаадагшадай тоо ба эрхимүүдыень элирүүлгэ. Тус асуудалнууд апрелиин һүүл болотор шиидхэгдэхэ гэжэ һанагдана», - гэжэ Базар Самбаевич тобшолно.

   Оюна ШАГЖАЕВА.

You have no rights to post comments