Могойтын аймагта жэл бүри гурбан зуу гаран һурагшад сэрэгэй жагсаалай харалгада хабаададаг.

 

Мүнөөшье жэл хүбүүд басагад һайн бэлэдхэл харуулаа. Могойто тосхоной дунда һургуулинуудай хоорондо хэдэн жэл хоёрдохи дунда һургуулиин һурагшад түрүү һуури эзэлнэ. Хүдөө һуурингуудай һургуулинуудай хоорондо нэгэдэхи һуури Ага-Хангилай дунда һургуулиин хүбүүд эзэлээ юм. Басагадай хоорондо нэгэдэхи һуури сагаан-уулынхид эзэлбэд. Тиихэдэ эрхим командирнуудай нэрэнүүд элирээ: ОБЖ-гэй эрхим багшанар шагнагдаа - Могойтын хоёрдохи дунда һургуулиин багша З.Батоцыренов, Ага-Хангилай - Б.Дансаранов, Сагаан-Уулын - Б.Багдаев.

 

Дэлгэрэнгыгээр 19-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments