Агын тойрогой байгуулагдаhаар 80 болон Экологиин жэлнүүдэй хэмжээндэ майн 31-дэ «ДалиТЭ» театрай байшан соо Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн Доржи Гомбоевой дурасхаалда зорюулагдаhан «Край мой любимый - Ага» үзэсхэлэн-конкурс түрүүшынхеэ болоо.

 

Тус конкурс хүүгэдэй уран урлалай hургуулинуудай хүмүүжэмэлнүүдэй дунда үнгэргэгдэhэн байна. 77 эдир зураашад наһанай болзороор 2 бүлэгтэ хубааржа, «Буряад сувенир», «Графика», «Скульптура», «Буряад зураг» г.м. янзануудта хабаадаа. Конкурсын илагшад: 9-12 наhанай бүлэгтэ - Н.Батожаргалова, Д.Балданова, М.Цыденов (булта - Агын), А.Мяханова (Могойто), С.Доржиева (Согто-Хангил), Н.Дедова (Шэнэ Орловск); 13-15 наhанай бүлэгтэ - С.Номогонова, С.Батомункуева, Э.Нордопов, Б.Доржиев (агынхид), С.Чипикян (Шэнэ Орловск), Ч.Должинова (Һүдэнтэ).

Энэ конкурс заншалта болохоор хараалагдана.

Дэлгэрэнгыгээр 23ахи дугаарта. 

You have no rights to post comments