Агын Буряадай тойрогой 80 жэлдэ зорюулагдажа, июниин 3-4-дэ «Угсаахай» профилакторидо можонуудай хоорондо буряад дүримүүдээр hур харбалгаар хизаарай мүрысѳѳн үнгэрѳѳ.

 

Мүрысѳѳнэй нээлгэдэ Дулдаргын аймагай толгойлогшо Б.Дугаржапов сугларагшадые халуунаар амаршалаад, тамиршадта хёрхо мэргэнээр харбахыень хүсэбэ. Энэ мүрысѳѳндэ 6 можын долоо-долоон харбагшад хабаадаа. Мүрысѳѳнэй дүнгүүдээр, 1-дэхи һуурида - Могойтын аймаг, 2-дохидо - зүдхэлиинхид, 3-дахи һуурида Агын аймагай можо хүртѳѳ.Хубиин мүрысѳѳндэ Д.Цыренов ба Б.Ринчинова гэгшэд илаа.

Эндэ айлшаар Забайкалиин хизаарай ниитэ ба политическэ ажаябуулагша, Россиин габьяата экономист Ж.Жигжитжапов, МВД-гэй ветеран Б.Цыбикжапов, Буряад Республикын габьяата hоригшо, Россиин физическэ культурын ба тамирай эрхим Б.Ю.Шойжилцыреновэй наhанай нүхэр, Зүдхэли нютагhаа гарбалтай Д. Шойжилцыренова байгаа. Б.Ю.Шойжилцыренов уранаар hур бүтээдэг байһан. Гүрѳѳhэнэй һорhоор хэгдэhэн, ехэ зохид, хүнгэн, бороодо нородоггүй бүлэн Зүдхэли нютагайхидтаа бэлэглэжэ үрдингүй нүгшэhэн. Тиимэhээ нүхэрэйнгѳѳ дурасхаалта бэлэгыень Дарима Дамдинжаповна зүдхэлиинхидтэ хүсэлдүүлжэ барюулаа.

 

Дэлгэрэнгыгээр 23ахи дугаарта.

You have no rights to post comments