Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Бато Доржиев ба Забайкалиин хизаарай правительствын түрүүлэгшын социальна асуудалнуудай талаар орлогшо Аягма Ванчикова гэгшэд июниин 10-да һэльбэн шэнэлэгдэжэ байһан Үзѳѳнэй соёлой байшан хүрэжэ, заһабарилгын хүдэлмэринүүдые хараа юм.

«Нютаг газарай тогтууритай хүгжэлтэ» гэһэн түһѳѳ түсэбэй ёһоор, һэргээлгын ажалнууд бүтэжэ, 350 һууритай танхим баригдаа, гэрэй оройн хушалта, сонхонууд, дулаасуулгын хэрэгсэлнүүд һэльбэн шэнэлэгдээ. Мүнѳѳ палаахын заһабарилга, ханануудай штукатурка, элдэб түхеэрэлтэ абалга боложо байна. Дүн хамта 29,4 сая мүнгэн гаргашалагдаха. А.Ванчикова эрэмдэг хүн зоной ябахаар тусхай түхеэрэлтэнүүдтэ, соёлой байшанай дэргэдэхи газар болбосон түхэлтэй болгохо гэхэ мэтэ асуудалнуудта анхарал хандуулаа. Үзѳѳн нютагай соёлой байшанай нээлгэ сентябриин 1-дэ хараалагдана.

 

Дэлгэрэнгыгээр 24эхи дугаарта.

You have no rights to post comments