Могойто һууринда Забайкалиин хизаарай мэргэжэлтэ эрдэм һуралсалай эмхинүүдэй багшанарай ба ажалтадай IX Зунай спартакиада үнгэргэгдэжэ, 11 можоһоо Могойтын аграрно-промышленна техникум 1-дэхи һуури эзэлһэн байна. Иигэжэ эдэ ажалтадай 10-дахи ойн баярай спартакиада ерэхэ жэл Могойтодо болохо.

 

* * *

Захааминай Дүтэлүүр нютагта Буряад ороной һээр шаалгаар мүрысѳѳндэ Агын аймагай Амидхааша һууринда ажаһуудаг Элбэг Ламажапов эгээл бүхэ һээрнүүдые хухалжа, илалта туйлаа, горитойхон мүнгэн шанда хүртэһэн байна. Агын тойрогой можын бүридэлдэ Батор Жапов (хүтэлбэрилэгшэнь), һээр шаагшад Б.Цырыторов, Б.Будуев, Б.Намдаков, К.Подойницын гэгшэд ябаа юм.

 

 Дэлгэрэнгыгээр 24эхи дугаарта.

 

You have no rights to post comments