Августын 11-дэ Агын дасанай Согшон дуганай ба Майдари бурханай рамнайнууд үнгэргэгдэхэ юм.

 

Буянта хэмжээ ябуулга үндэр хэмжээндэ үнгэргэхын түлөө бэлэдхэлэй асуудалаар эмхидхэлэй хорооной, Тэдхэмжын зүблэлэй гэшүүд, ламанар ба бусад зон сугларжа зүблөө үнгэргэһэн байна. Согшон дуган тэрэл һууридаа шэнээр баригдаа, 16 метр үндэртэй Майдари бурхан һэльбэн шэнэлэгдээ. Гурбан жэл соо Согшон дуган бариха, һэргээхэ талаар ехэ хэмжээнэй ажал ябуулагдаһан гэжэ хүн бүхэндэ мэдээжэ. Сенатор Баир Жамсуевай аша оролдолгоор Согшон дуганай барилгада «Культура России» гэһэн гүрэнэй программын хэмжээндэ мүнгэн һомологдоо.

Россиин заха хизааргүй газар нютагуудаар ажаһуудаг зон барилгада хандиб үргэнэ. Мүнөөдэрэй байдалаар, Согшон дуганда барилгын хүдэлмэринүүд ябуулагдаһаар. Дид хамба Цырен Дондукбаевай тодорхойлһоор, августын 11-дэ рамнайн һайндэртэ хамба лама Дамба Аюшеев түрүүтэй хизаарай, Буряад ороной дасангуудай шэрээтэнэр айлшаар бууха. Монгол, Шэнэхээн руу урилганууд ошонхой. Рамнайда хүндэтэ айлшаар губернатор Н.Жданова, сенатор Б.Жамсуев ба бусад зон уригдаа. Тиихэдэ августын 12-то эрын гурбан наадан эмхидхэгдэхэ.

 

Дэлгэрэнгыгээр 25ахи дугаарта.

You have no rights to post comments