«Ажалда ба хамгаалгада бэлэн» («Готов к труду и обороне» ГТО) гэһэн хизаарай 3-дахи заншалта фестиваль Агын тойрогто үнгэргэгдөө.

 

Басагад 1500 метртэ урилдана. 

 

ГТО гээшэ эрхэтэдэй бэе махабад энхэ элүүр байлгаха, олониитые тамираар һонирхуулха хэрэгэй эхи үндэһэн болоно. 1980 гаран онууд болотор гүрэнэймнай эдиршүүл заабол ГТО тушаадаг байһан. ГТО-гой норматив тушааһан зон дээдэ һургуулида, ажалда ядамаргүй ородог байгаа.

Ага тосхоной стадион дээрэ ГТО-гой шалгалтануудые барихаяа залуушье ба наһатай боложо ябаһан элүүр ба эрэмдэг бэетэй 30 гаран эрхэтэд сугларһан байна. Тэдэнэр газарһаа нюргаяа үргэхэ, холые һүрэхэ, турнигта бэеэ татаха, 60, 1500, 2000, 3000 метр зайнуудта урилдаха, винтовкоор мэргэнээр буудаха, тамарха г.м. тамирай янзануудаар мүрысөө. Шэтэ хотоһоо ерэһэн тамиршад тамирай олон янзануудаар оройлжо, түрүү һуури эзэлһэн байна. Удаадахи һууринуудта Ага тосхоной, Агын аймагай можонууд гараа.

 

Дэлгэрэнгыгээр 25ахи дугаарта.

You have no rights to post comments