Үнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ гурбан аймагта тойрогой байгуулагдаһаар 80 жэлдэ зорюулагдаһан «Зунай наадан-2017» гэһэн соёлой ба тамирай спартакиада үнгэргэгдөө.

 

Могойтын аймагай хурдан хүлэгүүдэй нэгэн.

 

Хоёр үдэрэй туршада үргэлжэлһэн найр нааданда шуран солбон тамиршад нютагайнгаа нэрэ хүндэ хамгаалаа. Тамирай талмай дээрэ хабаадагшад гар бүмбэгэ сохилсоо, городки шэдээ, гиир үргөө, шамбай бүхэшүүл дүрэ мэхэеэ буляалсаа, һуршад һур харбаа, гүйгөөшэ морид урилдаа, хурдан атледүүд түргэнөө элирүүлээ, шадалтай шандааһатайшуул мушхамал таталсаа. Футболоор, бильярдаар, столой теннисээр, шатараар мүрысөөнүүд, арадай дуунуудай, аман зохёолой бүлгэмүүдэй г.м. тамир, конкурснууд урид болоһон байгаа.

 

АГЫН АЙМАГ

Тус аймагай 11 хүдөө нютаг, 2 тосхон (Орловск, Шэнэ Орловск) дамжуулгын кубогта хүртэхын түлөө шанга тэмсээ.

Заншалта ёһоор, Урда-Агын тамиршад хүнгэн атлетикээр бэрхэ байба. Саашань Аргали шатараар, Шулуутай мори урилдаанда, Согто-Хангил мушхамал таталгаар, футболоор, Будалан барилдаагаар, столой теннисээр, гиир үргэлгөөр, Хүнхэр городки шэдэлгээр, фольклороор, арадай дуунуудаар, Амидхааша һур харбалгаар эрхимлээ. Хамтын дүн татахада, Будалан нютагай эбтэй эетэй тамиршад 52 очко абажа, дамжуулгын кубогта хүртөө һэн. Удаадахи һууринуудта Согто-Хангил, Һүдэнтэ нютагууд гараһан байна. Эрын гурбан наадаар абаргануудые, хүлэгүүдые нэрлэбэл, һур харбалгаар Сахюуртын Будажаб Бальжинимаев хүйхэрэй мэргэн болоо. Тэрэнэй удаа Урда-Агын Баясхалан Цыбенжапов болоо, барилдаагаар Һүдэнтын Бато Баторов Амидхаашын Эрдэм Баторовые унагаажа, абарга бүхэ болоо һэн. Мори урилдаанда Будаланай Мантагар хүлэг Агын аймагай тогтооһон Ехэ шанда хүртэһэн байна. Мантагарай удаа Шулуутайн Аргалай Ласки, Урда-Агын Батыр Мтото фиништэ һубарин ерээ.

 

ДУЛДАРГЫН АЙМАГ

Спартакиадын тамирай нааданууд, соёлой конкурснууд олоной хабаадалгатайгаар үнгэргэгдөө.

Бүхэ барилдаагаар Алханын Тимур Санжаин, hур харбалгаар Зүдхэлиин Даши Юндунов эрхимлэбэ. Мори урилдаанда Зүдхэлиин Гэсэр хүлэг (шодоогынь - Аюр Очиров) Дулдаргын аймагай тогтооһон Ехэ шан шүүһэн байна. Олон зайнуудта «Онон» үүлтэртэ ажахын хүлэгүүд оройлоо. Мушхамал таталгаар Шандалиин бүхэшүүл шалгараа бшуу. Хамтын дүнгөөр, Алхана нютагай можо хэнhээшье олон очко абажа, түрүүшын hуурида гараа. Удаадахи hууринуудта Зүдхэлиин, Yзөөнэй можонууд хүртөө.

 

МОГОЙТЫН АЙМАГ

Тамирай олон янзануудаар Догой, Могойто, Ага- Хангил нютагуудай тамиршад эрхимлэжэ, можодоо олон очконуудые асарһан байна.

Хара-Шэбэрэй морид, Сагаан-Шулуутайн атледүүд урилдаанай олон зайнуудта фиништэ түрүүн ерэһэн байна. Һур харбалгаар Ага-Хангилай мэргэшүүл шалгараа. Эрын гурбан наадаар барилдаашадай хоорондо Зугаалайн Буянто Осоров Хара-Шэбэрэй Дондок Дылыковые шүүжэ, аймагай абарга болоһон байна. Тойрогой мэдээжэ харбаашан Ага-Хангил нютагай Болот Ринчинов харбаһан һуршаараа ластии тудажа, баатарай мэргэн болоо һэн. Могойто тосхоной харбаашан Шенберг Мункуев удаадахи һуурида гараа. Хурдан хүлэгүүдэй урилдаанда Хара-Шэбэрэй Форвард хүлэг түрүүлжэ, (шодоогынь - Зоригто Цыденжапов) Ехэ шанда хүртөө. Тэрэнэй удаа Ага-Хангилай Князь Гантимур (шодоогынь Содном Биликтуев), Сагаан-Уулын Маха хүлэг (шодоогынь - Ганбулат Удаев) морид фиништэ һубарилдан ерээ бшуу. Хэды жэл дамжуулгын кубок хэтэ мүнхэдөө үлөөһэн Догой нютаг дахяад кубогта хүртөө. Догойн удаа Могойто тосхон, Ага-Хангил нютаг болоо.

 

Дэлгэрэнгыгээр 25ахи дугаарта.

You have no rights to post comments