Гүрэнэй Дүүмын депутат, СССР-эй арадай артист, Россиин Ажалай Баатар Иосиф Кобзон заншаһан ёһоороо сэтгүүлшэдтэй уулзаба. Иосиф Давыдовичай харюунуудые хуряангыгаар үгэе.

 

Б.Доржиев (баруун гарһаа), И.Кобзон, Е.Михайлова.

 

НЮТАГАЙ ЗАСАГ

Юунэйш болоо һаа, Агын тойрогнай хүгжэлтэтэй байна гэжэ омогорхоноб. Юунэйш болоо һаа гэхэдээ, лаб хүрэхэ мүнгэн һомологдоногүй, гүрэндэмнай ашагдаһан санкцинууд, байд гээд лэ хизаарай болон тойрогой хүтэлбэриин һэлгэлтэ тухай хэлэнэб. Теэд хизаарай хүтэлбэриһѳѳ манай тойрогой хүтэлбэри юугээрээ илгаатайб гэхэдэ, тойрогойхиднай заншалаа алданагүй. Шэтын можотой ниилэхэдээ, можын хүндүүлхэй асуудалнууд тойрогтомнайш хүрэжэ ерэхэ гэжэ айгаа һэм. Бараг лэ байбал даа, тойрогоймнай байдал уруугаа ороогүй. Үсэгэлдэр Зунай нааданай нээлгын ёһолол хараад, багахан хэмжээнэй мүнгэтэй аад, иимэ үргэн дэлисэтэй һайндэр яагаад эмхидхэдэг юм гэжэ гайхааб. Жагсаалда ябагшад ямар омог дорюунууд ябаба гээшэб?! Энэ үйлэ намда урдын Майн 1-эй демонстрацинуудые һануулаа...

 

Дэлгэрэнгыгээр 26-дахи дугаарта.

 

 

You have no rights to post comments