Полинуудаар орооһото культурануудые тарилгын хүдэлмэринүүд түгэсэбэ.

 

 

Поли дээрэ.

 

Түсэбэй ёһоор, 18895 га ешмээн, обёос, шэниисэ ба 3437 га зелёнко таригдахаар хараалагдаһан байгаа. Таряанай хүрэнгын дуталдаһан ушарһаа түсэбтэ хүрэмэ ажал ябуулагдабагүй. Тиихэдэ июнь һарада газаамнай тогтоһон ааяма халуун үдэрнүүдһээ ган боложо, таряа ехээр тариһанай аша үрэнь мэдэгдэнэгүй. Иимэ ган боложо байхада, намар ямар ургасын хуряагдахань эли бэшэ. Тойрогой таряашад түсэбэйнгөө 85 хубииень таряа. Нэгэ жэлдэ ургадаг культурануудые ажахынууд тарибагүй. Ганса Дулдаргын аймагай «Балжана» хамтын, М.Дамдиновай, В.Карповай үмсын ажахынууд тарижа туршаба.

 

Дэлгэрэнгыгээр 27-дохи дугаарта.

You have no rights to post comments