«Зунай наадан-2017» гэһэн тойрогой соёлой-тамирай һайндэртэ эдэбхитэй хабаадагшад урмашуулагдаа.

 

Могойтын аймагайхид жагсаалда.

 

Зунай наадан олон хүнэй хабаадалгатайгаар үнгэрѳѳ, теэд эгээл эдэбхитэйгээр хабаадагшадые мүнѳѳ тэмдэглэхэмнай гээд шагнал барюулгын урда тээ тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Бато Доржиев мэдээсэбэ. Тойрогой иимэ ехэ хэмжээнэй үйлэ зунай наадаар дүүрэшоогүй, августын 5-да Алханын ехэ шангай түлѳѳ бүхэ барилдаагаар заншалта мүрысѳѳн эмхидхэгдэхэ, сентябриин 26-да тойрогой байгуулагдаһаар 80 жэлэй ойн баяр тэмдэглэгдэхэ юм. Иимэ хэмжээнэй үйлэнүүдтэ бюджедһээ һомологдоһон мүнгэнэй хаанашье хүрэдэггүйнь эли, тиимэһээ һайндэрэй жасада зѳѳри нэмэрилэгшэд олон байгаа. Тэдэнэр, мүн нээлгын ёһолол эмхидхэлгэдэ харюусалгатай байһан режиссёрнууд, багшанар, хореографууд; тамирай болон соёлой мүрысѳѳнүүдтэ харюусалгатай шүүгшэд, һоригшод, жюриин гэшүүд; эмхидхэлэй-техническэ талаар харюусалгатай мэргэжэлтэд г.м. Хүндэлэлэй грамотануудаар, баярай бэшэгүүдээр, үнэтэ ном бэлэгүүдээр шагнагдаа.

Тиихэдэ, нэн түрүүн, Зунай нааданай нээлгын баяр ёһололдо жагсаалаа эгээл һайнаар шэмэглэһэн Могойтын аймагайхид дипломоор болон 10 мянган түхэриг шангаар урмашуулагдаа.

 

 Дэлгэрэнгыгээр 27-дохи дугаарта.

 

You have no rights to post comments