Аргалиин амитадые хамгаалха дэбисхэрэй (заказник) егерь Иван Фёдоровой «Дневник и записки егеря» гэһэн хатуу гадартай барюубшатайхан ном Шэтэдэ 100 хэһэгээр барлагдаба.

Аргалиин заказник соо 35 жэлэй туршада амитадай аймаг, байгаали ажаглажа, Иван Фёдоров үдэр бүри дэбтэр соогоо бэшэжэ ябаһан байна. «Мүнѳѳшье һонин ушарнуудай болоо һаань, дэбтэрээ үргэлжэлүүлжэ бэшэжэл байнаб. Элдэб сагта бэшэнэб, ехэ забһарлалнуудые хэнэб, заримдаа үсѳѳхэн үгэтэй тэмдэглэл орхиноб. Зүгѳѳр хэдэн арбаад жэлдэ нэгэл газар тухай ажаглаһанаа бэшэнэб. Энэ - сэнтэй...», - гээд номойнгоо оролто үгэ соо Аргалиин егерь бэшэнэ. Тиигээд егерьнүүдтэ хандана: «Һарын нэгэшье һаа тэмдэглэлнүүдые хэжэ байгты. Амитадай, байгаалиин ажамидарал тухай таанадай бэшэһэн юумэн мүнхэ байха, харин ѳѳһэдынтнай, хүн түрэлтэнэй наһан богони ха юм...»

Номой түгэсхэлэй үгэ географиин эрдэмүүдэй кандидат В.Стрельников ба И.Летяева бэшээ, редакторынь - Е.Куренная.

 

Дэлгэрэнгыгээр 27-дохи дугаарта.

You have no rights to post comments