Июль һарада тойрогой ТЭК ба ЖКХ-гай объектнүүдые 2017-2018 онуудай дулаасуулгын хаhада бэлэдхэлэй хүдэлмэринүүд үргэнөөр ябуулагдана.

 

Тойрогой гурбан аймагта, Ага тосхондо дулаасуулгын хаhада бэлэдхэлэй хэмжээ ябуулгануудай түсэбүүд тодорхойлогдонхой. Тойрогой дэбисхэр дээрэ дулаагаар хангадаг 25, тэрэ тоодо Агын аймагта - 5, Дулдаргын - 3, Могойтын - 14, Ага тосхондо - 3 эмхинүүд ажал ябуулдаг. Эдэ эмхинүүд тойрогой 133 котельниин ажаябуулгые хангадаг гээшэ. Мүнөө үедэ котельнинүүдтэ хуушарhан тү- хеэрэлтэнүүдые hэлгүүлгын, шэнэ котёлнуудые табилгын, дулаа дамжуулдаг соргонуудые заhабарилгын хүдэлмэринүүд түлэг дундаа ябана. Зарим хүдөө нютагуудта, нүүрhэ хадагалдаг складуудта үнгэрэгшэ жэлһээ үлэһэн нүүрhэнэй нөөсэ хадагалагданхай.

 

Дэлгэрэнгыгээр 27-дохи дугаарта.

You have no rights to post comments