Байгша оной июль hараhаа «Буряад ФМ» гэhэн интернет-радиогой долгиндо Могойтын аймагай ба Ага тосхоной hонинууд дамжуулагдажа эхилээ.

 

С.Жамбалов (зүүн гарһаа), Я.Дармаева ба Д.Болотов.

 

Июлиин 15-ай ба 30-ай үдэрнүүдтэ үглѳѳнэй долоон сагhаа hүниин 12 саг болотор hүүлэй үеын шухала hонинуудай хажуугаар манай уран шүлэгшэдэй, хүгжэм зохёогшодой найруулганууд гүйсэдхэгдэхэ. Эдэ бүгэдые бэлдэн ябуулагша - Янжима Дармаева. Мүнѳѳ дээрээ манай нютагайхид «Буряад ФМ» радио дамжуулгануудые гансал интернедээр шагнаха аргатай. Харин саашадаа радиоприёмнигуудай долгиндо хаа-хаанагүй: авто-унаа соо, гэртээ, байгаалиин энгэртэ г.м. шагнадаг болохын тулада эмхидхэлэй ехэ хүдэлмэринүүд ябуулагдана.

 

Дэлгэрэнгыгээр 29-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments