Июлиин 15-да Дулдаргын аймагай Үзөөн нютагта СССР-эй Верховно Зүблэлэй нэгэдэхи зарлалай депутат, Ленинэй орденой кавалер Батожаргал Бадмаевай дурасхаалда зорюулагдаһан волейболоор хизаарай хэмжээнэй нээмэл турнир үнгэргэгдөө.

 

Тугуудые бодхоолгын үедэ.

 

Элеэ голой эрьедэ оршодог стадион дээрэ бүһэтэйшүүлэй арбан хоёр можо, эхэнэрнүүдэй зургаан можо тэмсэһэн байна. Нээлгын баяр ёһололдо Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Б.С.Доржиев, Дулдаргын аймагай толгойлогшо Б.С.Дугаржапов, Батожаргал Бадмаевичай түрэлхид болон бусадшье айлшад хабаадаа. Мүрысөөнэй дүнгүүдээр, бүһэтэйшүүлэй хоорондо - Могойтын аймагай Урта һууринай, эхэнэрнүүдэй хоорондо Агын аймагай Гүнэй һууринай можонууд илалта туйлаа юм.

Илагша можонууд, эрхим тамиршад баярай бэлэгүүдээр, мүнгэн шангуудаар, дипломуудаар урмашуулагдаһан байна.

 

Дэлгэрэнгыгээр 29-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments