Хамтын ба үмсын ажахынууд хонидоо хайшалжа дүүргээд, тэрэнээ тушааха арга мүрѳѳ бэдэрнэ.

 

Эдэ үдэрнүүдтэ олон ажахынууд Агын аймагай «Руно» эмхидэ нооһо асаржа тушаана. Тус эмхиин директор Бадмажаб Батоевой хэлэһээр, ажахынуудай асарһан нооһон һайн шанартай. «Руно» эмхи июниин тэн багаар ажахынуудһаа нооһо абажа эхилһэн байгаа. Июлиин 20-ой байдалаар, 200 гаран тонно нооһон сэбэрлэгдэжэ, угаагдажа болбосоруулагдана. Забайкалиин нарин, агын шэрүүн нооһон диилэнхидээ ороно. Нютагай нарин нооһоной килограммай сэн - 120 түхэриг, шэрүүн нооһоной эгээл үнэгүйнь 12 түхэригтэ болоно. Тойрогой ажахынуудһаа гадна хизаарай газар нютагуудһаа зон нооһо асарна. Эндэ һая Краснокаменскын аймагай ажаһуугшад тэргэтэй КамАЗ-аар нооһо асарһан байба. “Руно” эмхиин ажалшад нооһо болбосоруулжа, тэрээгээр шэрдэг, хүнжэл, дэрэ ба бусад хэрэгсэлнүүдые үйлэдбэрилдэг юм.

 

Дэлгэрэнгыгээр 29-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments