Үнгэрэгшэ гарагай долооной үдэр Догойн соёлой байшан соо һургуулиин 110 жэлэй ойдо зорюулагдаһан һээр шаалгаар нээмэл мүрысөөн үндэр хэмжээндэ эмхидхэгдээ.

 

Догойнхид хабаадагшадые, айлшадые хүгжэм дуугаар, шүлэгөөр угтаба, уранаар найруулһан зохёолой хэһэг харуулба. Бүхыдөө 18 можо түлөөлһэн 89 һээршэд хабаадаа. Ага-хангилайхид 4 можо (нэгэниинь - һургуулиин хүүгэдһээ бүридэһэн), догойнхид 3 можо табиһан байна. Шанга тулалдаануудай удаа Ага Хангилай 1-дэхи можо түрүүшын һуурида гараа, 2-дохи һуури - сагаануулынхид, 3-дахиие догойнхид эзэлээ. Мүрысөөнэй абарга Догойн Андрей Онер болоо, 2-дохи һуурида - Владимир Митупов, 3-дахида -Юмдылык Жигмитжамсоев гараа. Илагшад хонёор болон мүнгэн шангуудаар шагнагдаа. Тусхай номинацинуудаар һээршэд элирүүлэгдээ: ёһо соонь бүтээһэн үндэһэн буряад хубсаһатай Шулуутайн Жаргал Намсараев, онсо өөрсэ дүрэтэй Сагаан-Шулуутайн Баир Ринчинов, олон янзын дүрэ хэрэглэһэн Буянто Цыбенов, тон эдир хабаадагша Ага-Хангилай 12-той Санжи Нимаев, тон наһатай хабаадагшад - Уртын 58 тай Баир Юндунов, Догойнгоо можо тухай һанаагаа зободог, эдэбхитэй Батомунко Жалсараев. Мүрысөө эмхидхэлгэдэ туһалагшад гэхэдэ, нютагай захиргаан, «Догой» үүлтэртэ ажахы, Насак ба Баясхалан Даширинчиновүүд, Доржи Баясхаланов, Доржижап Жаргалов, Намсарай ба Цырежап Дарижаповууд, Б.Жалсараев г.м. болоно.

 

Дэлгэрэнгыгээр 29-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments