Октябриин 23-да «Угсаахай» профилакторидо зүблөөн зарлагдажа, тэндэ тойрогой 2017 оной аяншалгын хаһын дүнгүүд согсологдоо.

 

«Аяншалгын объект бүхэн өөрын сайттай байха ёһотой, амархаяа һанаһан хүн бүхэн тэндэһээ туһаламжа, гаталха зам тухай мэдээсэл абаха ха юм. Мүнөө сагта хүсэ шадалаа нэгэдүүлхэ ба тойрог дотор хамтын аяншалгын замуудые бэлдэхэ хэрэгтэй, тэдэ замууд домогтой суутай бүхы газарнууд дээгүүрнай гараха ёһотой», - гэжэ тойрогой захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Б.Доржиев хэлэбэ. - Хээрын амаралгада анхаралаа табиха хэрэгтэй. Красноярово ба Балжана нютагуудай шабартай газарнууд ямаршье инфраструктурагүй, тэндэ өөрын дураар амаралга оршон тойронхидо хохидол асарна. Энэ асуудал һаяын сагта шиидхэхые оролдохобди».

Аяншалгын һалбарида хүдэлжэ байһан зон орёо асуудалнуудтаа олоной анхарал хандуулха аргатай байгаа. Жэшээнь, «Юсэн туг» аяншалгын бааза ба «Зэмхэ» профилактори хүрэтэр харгы муу, «Угсаахай» профилакторидо һалхинһаа аршалха зурууд хэрэгтэй гэжэ хэлэгдээ.

Хизаарай уласхоорондын министерствын аяншалгын таһагай даргын тэмдэглэһээр, орон нютагай аяншалга хүгжөөлгын гол зүйл хадаа инфраструктуратай байлга ба аяншалгын объектнүүдээ дэлгүүрэй харилсаанда гаргалга болоно бшуу. Энэ талаар Агын тойрогто анхаралаа хандуулхаар - федеральна грантда хүртэхөөр аргатай хэдэн түһөө түсэб бии.

You have no rights to post comments